dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Partia politike LSDM - Llogaria e punës së rregullt