Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

28.07.2021 - 08:30
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2020 03 07
Статус на ревизијата
[5/5] Përfunduar
Годишна програма
2020
Ознаки