dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Efektiviteti i ekzekutimit të kompetencave të transferuara të financuara me bllok dotacione mund dhe duhet të përmirësohet