Политичка партија СДСМ - Сметка на редовно работење