Ревизорски извештаи

НУ ЦК Иљо Антески Смок 13.02.2020 2019
Биро за регионален развој 14.02.2020 2019
Музеј на македонската борба за самостојност 11.02.2020 2019
Министерство за информатичко општество и администрација 17.02.2020 2019
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 02.01.2020 2019
Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделување на договорите за јавни набавки на ниво на јавни претпријатија на Град Скопје 31.12.2019 2019
Фонд на пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 30.12.2019 2019
Претседател на Република Северна Македонија – Кабинет на претседателот на Република Северна Македонија 30.12.2019 2019
Државен завод за статистика 27.12.2019 2019
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 30.12.2019 2019
Програма за прекугранична соработка Република Македонија - Република Бугарија 2014 - 2020 06.11.2019 2019
Буџет и корисници на буџет на општина Гостивар 30.12.2019 2019
Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (637) 20.12.2019 2019
Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (631) 20.12.2019 2019
Министерство за економија - Сметка на самофинансирачки активности (787) 20.12.2019 2019
Министерство за економија - Сметка на основен буџет (637) 20.12.2019 2019
Министерство за економија - Сметка на основен буџет (631) 20.12.2019 2019
ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 20.12.2019 2019
ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово - Сметка на средства од ФЗО (737) 20.12.2019 2019
Агенција за планирање на просторот 01.11.2019 2019