Rregulloret dhe kodet

    
Правилник за начинот на вршење на државната ревизија
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на државната ревизија (планирањето, извршувањето и известувањето за извршената ревизија).
(14.08.2012)

 

Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на ОДР и ДР
Со овој правилник се уредува формата и содржината на обрзецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација (во натамошниот текст: легитимација) на овластените државни ревизори и државните ревизори.
(4.08.2012)

 

Кодекс за деловна етика и однесување на вработените на Државниот завод за ревизија
(16.05.2018)