dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Архива ревизии успешност 2002-2014


РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАСНО 2014 ГОДИНА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА ЗА 2014 ГОДИНА - ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ РЕВИЗИИ ЗА 2014 ГОДИНА - РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
 
     


Ефикасност на мерките за обезбедување на квалитетот на воздухот во Република Македонија“
 
 
Министерство за животна средина и просторно планирање-Ефикасност на мерките за обезбедување на квалитетот на воздухот - Резиме на резултатите

(1125 KB), 13.05.2015, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање-Ефикасност на мерките за обезбедување на квалитетот на воздухот - Цели на ревизијата

(385 KB), 13.05.2015, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање-Ефикасност на мерките за обезбедување на квалитетот на воздухот - Ревизорски наоди

(6095 KB), 13.05.2015, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање-Ефикасност на мерките за обезбедување на квалитетот на воздухот - Забелешки на субјектот

(2809 KB), 13.05.2015, МЖСПП

Министерство за животна средина и просторно планирање-Ефикасност на мерките за обезбедување на квалитетот на воздухот - Одговор на ДЗР на забелешките

(787 KB), 13.05.2015, ДЗР
 


Ефекти од спроведувањето на дел од активностите од Акцискиот план на Програмата за спроведување на децентрализацијата и развој на локалната самоуправа во Република Македонија 2011 -2014 година
 
 
Мин. за локална самоуправа-Ефекти од спроведувањето на активностите на Програмата за спроведување на децентрализацијата - Резиме на резултатите

(1450 KB), 30.04.2015, ДЗР

Мин. за локална самоуправа-Ефекти од спроведувањето на активностите на Програмата за спроведување на децентрализацијата - Цели на ревизијата

(481 KB), 30.04.2015, ДЗР

Мин. за локална самоуправа-Ефекти од спроведувањето на активностите на Програмата за спроведување на децентрализацијата - Ревизорски наоди

(4933 KB), 30.04.2015, ДЗР
 


Имплементација на проектните активности за набавка на најсовремена медицинска опрема за потребите на Јавните здравствени установи, влијанието врз нивното работење и здравствената заштита на граѓаните
 
 
Министерство за здравство-Имплементација на проектните активности за набавка на современа медицинска опрема за потребите на ЈЗУ - Резиме на резултати

(1158 KB), 30.04.2015, ДЗР

Министерство за здравство-Имплементација на проектните активности за набавка на современа медицинска опрема за потребите на ЈЗУ - Цели на ревизијата

(386 KB), 30.04.2015, ДЗР

Министерство за здравство-Имплементација на проектните активности за набавка на најсовремена медицинска опрема за потребите на ЈЗУ - Ревизорски наоди

(4427 KB), 30.04.2015, ДЗР

Мин. за здравство-Имплементација на проектните активности за набавка на современа медицинска опрема - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот

(6818 KB), 30.04.2015, Мин. за здравство

Мин. за здравство-Имплементација на проектните активности за набавка на современа медицинска опрема - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот

(538 KB), 30.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за финансии-Централна единица за хармонизација
 
 
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ,Цен. едница за хармонизација-Резиме на резултати

(1095 KB), 18.06.2015, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ,Цен. едница за хармонизација-Цели на ревизија

(255 KB), 18.06.2015, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ,Цен. едница за хармонизација-Ревизорски наоди

(2174 KB), 18.06.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Сарај
 
 
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Сарај - Резиме на резултатите

(867 KB), 30.04.2015, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Сарај - Цели на ревизијата

(327 KB), 30.04.2015, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Сарај - Ревизорски наоди

(3920 KB), 30.04.2015, ДЗР
 


Ефикасноста на преземените мерки, политики и активности за управување со објектите за одмор и рекреација на децата во Република Македонија
 
 
Министерство за труд и социјална политика-управување со објектите за одмор и рекреација на децата - Резиме на резултатите

(882 KB), 30.04.2015, ДЗР

Министерство за труд и социјална политика-управување со објектите за одмор и рекреација на децата - Цели на ревизијата

(302 KB), 30.04.2015, ДЗР

Министерство за труд и социјална политика-управување со објектите за одмор и рекреација на децата - Ревизорски наоди

(4946 KB), 30.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија
 
 
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија - Резиме на резултатите

(1509 KB), 30.04.2015, ДЗР

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија - Цели на ревизијата

(341 KB), 30.04.2015, ДЗР

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија - Ревизорски наоди

(6278 KB), 30.04.2015, ДЗР

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(6599 KB), 30.04.2015, ПИОМ

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(294 KB), 30.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Влада на Република Македонија - Секретаријат за законодавство
 
 
Влада на Република Македонија-Секретаријат за законодавство - Резиме на резултатите

(1049 KB), 30.04.2015, ДЗР

Влада на Република Македонија-Секретаријат за законодавство - Цели на ревизијата

(328 KB), 30.04.2015, ДЗР

Влада на Република Македонија-Секретаријат за законодавство - Ревизорски наоди

(4652 KB), 30.04.2015, ДЗР

Влада на Република Македонија-Секретаријат за законодавство - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(7126 KB), 30.04.2015, Секретаријат за законодавство

Влада на Република Македонија-Секретаријат за законодавство - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(628 KB), 30.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија
 
 
АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија - Резиме на резултатите

(944 KB), 09.04.2015, ДЗР

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија - Цели на ревизијата

(322 KB), 09.04.2015, ДЗР

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија - Ревизорски наоди

(5254 KB), 09.04.2015, ДЗР

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот

(821 KB), 09.04.2015, ПУИГ

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот

(513 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Централниот регистар на Република Македонија
 
 
Централен регистар на Република Македонија - Резиме на резултатите

(836 KB), 09.04.2015, ДЗР

Централен регистар на Република Македонија - Цели на ревизијата

(314 KB), 09.04.2015, ДЗР

Централен регистар на Република Македонија - Ревизорски наоди

(4726 KB), 09.04.2015, ДЗР

Централен регистар на Република Македонија - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(2766 KB), 09.04.2015, Централен регистар

Централен регистар на Република Македонија - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(417 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Царинската управа на Република Македонија / функционирање на граничните премини за патен сообраќај
 
 
Царинската управа на Република Македонија, функционирање на граничните премини за патен сообраќај - Резиме на резултатите

(744 KB), 09.04.2015, ДЗР

Царинската управа на Република Македонија, функционирање на граничните премини за патен сообраќај - Цели на ревизијата

(250 KB), 09.04.2015, ДЗР

Царинската управа на Република Македонија, функционирање на граничните премини за патен сообраќај - Ревизорски наоди

(5038 KB), 09.04.2015, ДЗР

Царинската управа на Република Македонија, функционирање на граничните премини за патен сообраќај - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(2711 KB), 09.04.2015, Царинска управа

Царинската управа на Република Македонија, функционирање на граничните премини за патен сообраќај - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот

(553 KB), 09.04.2015,
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
 
 
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија - Резиме на резултатите

(930 KB), 09.04.2015, ДЗР

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија - Цели на ревизијата

(344 KB), 09.04.2015, ДЗР

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија - Ревизорски наоди

(5863 KB), 09.04.2015, ДЗР

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(294 KB), 09.04.2015, СОЗР

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(421 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државна изборна комисија
 
 
Државна изборна комисија - Резиме на резултатите

(937 KB), 09.04.2015, ДЗР

Државна изборна комисија - Цели на ревизијата

(318 KB), 09.04.2015, ДЗР

Државна изборна комисија - Ревизорски наоди

(3835 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија
 
 
ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Резиме на резултати

(1559 KB), 09.04.2015, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Цели на ревизијата

(360 KB), 09.04.2015, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Ревизорски наоди

(6244 KB), 09.04.2015, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(660 KB), 09.04.2015, ЈЗУ Унив. клиника

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(308 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
 
 
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - Резиме на резултатите

(1116 KB), 09.04.2015, ДЗР

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - Цели на ревизијата

(312 KB), 09.04.2015, ДЗР

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - Ревизорски наоди

(4949 KB), 09.04.2015, ДЗР

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(521 KB), 09.04.2015, Агенција за аудиовизуелни услу

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(168 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост
 
 
АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Резиме на резултатите

(986 KB), 09.04.2015, ДЗР

АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Цели на ревизијата

(319 KB), 09.04.2015, ДЗР

АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Ревизорски наоди

(4240 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија
 
 
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија - Резиме на резултатите

(759 KB), 09.04.2015, ДЗР

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија - Цели на ревизијата

(310 KB), 09.04.2015, ДЗР

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија - Ревизорски наоди

(3970 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за електронски комуникации
 
 
Агенција за електронски комуникации - Резиме на резултатите

(1056 KB), 09.04.2015, ДЗР

Агенција за електронски комуникации - Цели на ревизијата

(321 KB), 09.04.2015, ДЗР

Агенција за електронски комуникации - Ревизорски наоди

(4466 KB), 09.04.2015, ДЗР

Агенција за електронски комуникации - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(3191 KB), 09.04.2015, АЕК

Агенција за електронски комуникации - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(191 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија
 
 
Агенција за цивилно воздухопловство на Република Македонија - Резиме на резултатите

(738 KB), 09.04.2015, ДЗР

Агенција за цивилно воздухопловство на Република Македонија - Цели на ревизијата

(313 KB), 09.04.2015, ДЗР

Агенција за цивилно воздухопловство на Република Македонија - Ревизорски наоди

(3852 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис Трајковски“
 
 
Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис Трајковски“ - Резиме на резултатите

(1065 KB), 09.04.2015, ДЗР

Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис Трајковски“ - Цели на ревизијата

(313 KB), 09.04.2015, ДЗР

Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис Трајковски“ - Ревизорски наоди

(5247 KB), 14.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај АД во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“
 
 
АД во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“ - Резиме на резултати

(973 KB), 09.04.2015, ДЗР

АД во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“ - Цели на ревизијата

(315 KB), 09.04.2015, ДЗР

АД во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“ - Ревизорски наоди

(4869 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во Јавното претпријатие за државни патишта
 
 
Јавно претпријатие за државни патишта - Резиме на резултатите

(982 KB), 09.04.2015, ДЗР

Јавно претпријатие за државни патишта - Цели на ревизијата

(328 KB), 09.04.2015, ДЗР

Јавно претпријатие за државни патишта - Ревизорски наоди

(4033 KB), 09.04.2015, ДЗР

Јавно претпријатие за државни патишта - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(3647 KB), 09.04.2015, ЈП државни патишта

Јавно претпријатие за државни патишта - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(431 KB), 09.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Крива паланка
 
 
ЕЛС Крива Паланка - Резиме на резултатите

(1017 KB), 08.04.2015, ДЗР

ЕЛС Крива паланка - Цели на ревизијата

(336 KB), 08.04.2015, ДЗР

ЕЛС Крива Паланка - Ревизорски наоди

(3900 KB), 08.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Чаир
 
 
ЕЛС Чаир - Резиме на резултатите

(1080 KB), 08.04.2015, ДЗР

ЕЛС Чаир - Цели на ревизијата

(326 KB), 08.04.2015, ДЗР

ЕЛС Чаир - Ревизорски наоди

(5195 KB), 08.04.2015, ДЗР

ЕЛС Чаир - Известување на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(1323 KB), 09.04.2015, ЕЛС Чаир

ЕЛС Чаир - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(1538 KB), 09.04.2015, ЕЛС Чаир

ЕЛС Чаир - Одговор на ДЗР на забелешките и на известувањето на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(796 KB), 08.04.2015, ДЗР
 


Ефикасност на мерки, политики и проекти за подобрување на квалитетот на услугите за сместување во студентските домови во Република Македонија
 
 
Студентски домови во Република Македонија - Резиме на резултати

(1272 KB), 10.03.2015, ДЗР

Студентски домови во Република Македонија - Цели на ревизијата

(397 KB), 10.03.2015, ДЗР

Студентски домови во Република Македонија - Ревизорски наоди

(8772 KB), 10.03.2015, ДЗР

Студентски домови во Република Македонија - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(2140 KB), 10.03.2015, Мин. за образование и наука

Студентски домови во Република Македонија - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(632 KB), 10.03.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Јавно сообраќајно претпријатие „Скопје“ - Скопје
 
 
ЈСП Скопје - Резиме на резултатите

(1255 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЈСП Скопје - Цели на ревизијата

(349 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЈСП Скопје - Ревизорски наоди

(5295 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЈСП Скопје - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(388 KB), 10.03.2015, ЈСП Скопје
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Битола
 
 
ЕЛС Битола - Резиме на резултатите

(987 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЕЛС Битола - Цели на ревизијата

(322 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЕЛС Битола - Ревизорски наоди

(5786 KB), 10.03.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Ресен
 
 
ЕЛС Ресен - Резиме на резултатите

(833 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЕЛС Ресен - Цели на ревизијата

(330 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЕЛС Ресен - Ревизорски наоди

(4296 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЕЛС Ресен - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(4919 KB), 10.03.2015, ЕЛС Ресен

ЕЛС Ресен - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(120 KB), 10.03.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Аеродром
 
 
ЕЛС Аеродром - Резиме на резултатите

(984 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЕЛС Аеродром - Цели на ревизијата

(323 KB), 10.03.2015, ДЗР

ЕЛС Аеродром - Ревизорски наоди

(5494 KB), 10.03.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај НУ Македонска опера и балет
 
 
НУ Македонска опера и балет - Резиме на резултатите

(947 KB), 10.03.2015, ДЗР

НУ Македонска опера и балет - Цели на ревизијата

(321 KB), 10.03.2015, ДЗР

НУ Македонска опера и балет - Ревизорски наоди

(3806 KB), 10.03.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државниот завод за статистика
 
 
Државен завод за статистика - Резиме на резултатите

(1069 KB), 10.03.2015, ДЗР

Државен завод за статистика - Цели на ревизијата

(327 KB), 10.03.2015, ДЗР

Државен завод за статистика - Ревизорски наоди

(5310 KB), 10.03.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерство за правда - Управа за извршување санкции
 
 
Управа за извршување санкции - Резиме на резултатите

(974 KB), 10.03.2015, ДЗР

Управа за извршување санкции - Цели на ревизијата

(347 KB), 10.03.2015, ДЗР

Управа за извршување санкции - Ревизорски наоди

(5196 KB), 10.03.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија (ФЗОМ)
 
 
Фонд за здравствено осигурување - Резиме на резултатите

(1043 KB), 10.03.2015, ДЗР

Фонд за здравствено осигурување - Цели на ревизијата

(327 KB), 10.03.2015, ДЗР

Фонд за здравствено осигурување - Ревизорски наоди

(4439 KB), 10.03.2015, ДЗР

Фонд за здравствено осигурување - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(7189 KB), 10.03.2015, ФЗОМ

Фонд за здравствено осигурување - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(159 KB), 10.03.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државното правобранителство на Република Македонија
 
 
Државно правобранителство на Република Македонија - Резиме на резултатите

(1137 KB), 20.02.2015, ДЗР

Дражвно правобранителство на Република Македонија - Цели на ревизијата

(334 KB), 20.02.2015, ДЗР

Дражвно правобранителство на Република Македонија - Ревизорски наоди

(5199 KB), 20.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Општа болница Струмица
 
 
ЈЗУ Општа болница Струмица - Резиме на резултатите

(1265 KB), 20.02.2015, ДЗР

ЈЗУ Општа болница Струмица - Цели на ревизијата

(350 KB), 20.02.2015, ДЗР

ЈЗУ Општа болница Струмица - Ревизорски наоди

(5862 KB), 20.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ Скопје
 
 
ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ Скопје - Резиме на резултатите

(964 KB), 20.02.2015, Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ Скопје - Цели на ревизијата

(339 KB), 20.02.2015, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ Скопје - Ревизорски наоди

(4310 KB), 20.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈП Македонска радиодифузија
 
 
ЈП Македонска радиодифузија - Резиме на резултатите

(830 KB), 24.02.2015, ДЗР

ЈП Македонска радиодифузија - Цели на ревизијата

(308 KB), 24.02.2015, ДЗР

ЈП Македонска радиодифузија - Ревизорски наоди

(3812 KB), 24.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје
 
 
ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје - Резиме на резултатите

(802 KB), 20.02.2015, ДЗР

ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје - Цели на ревизијата

(313 KB), 20.02.2015, ДЗР

ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје - Ревизорски наоди

(3393 KB), 20.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈП Градски паркинг
 
 
ЈП Градски паркинг - Резиме на резултатите

(771 KB), 20.02.2015, ДЗР

ЈП Градски паркинг - Цели на ревизијата

(329 KB), 20.02.2015, ДЗР

ЈП Градски паркинг - Ревизорски наоди

(4469 KB), 20.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенција за администрација
 
 
Агенција за администрација - Резиме на резултатите

(1034 KB), 22.01.2015, ДЗР

Агенција за администрација - Цели на ревизијата

(342 KB), 22.01.2015, ДЗР

Агенција за администрација - Ревизорски наоди

(5116 KB), 22.01.2015, ДЗР

Агенција за администрација - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(2402 KB), 22.01.2015, Агенција за администрација

Агенција за администрација - Одговор на ДЗР на забелешките на нацрт извештајот на ОДР

(586 KB), 22.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Гази баба
 
 
ЕЛС Гази баба - Резиме на резултатите

(1049 KB), 26.02.2015, ДЗР

ЕЛС Гази баба - Цели на ревизијата

(326 KB), 26.02.2015, ДЗР

ЕЛС Гази баба - Ревизорски наоди

(4877 KB), 26.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Струга
 
 
ЕЛС Струга - Резиме на резултатите

(953 KB), 26.02.2015, ДЗР

ЕЛС Струга - Цели на ревизијата

(326 KB), 26.02.2015, ДЗР

ЕЛС Струга - Ревизорски наоди

(4312 KB), 26.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Крушево
 
 
ЕЛС Крушево - Резиме на резултатите

(987 KB), 26.02.2015, ДЗР

ЕЛС Крушево - Цели на ревизијата

(319 KB), 26.02.2015, ДЗР

ЕЛС Крушево - Ревизорски наоди

(5568 KB), 26.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Валандово
 
 
ЕЛС Валандово - Резиме на резултатите

(849 KB), 26.02.2015, ДЗР

ЕЛС Валандово - Цели на ревизијата

(335 KB), 26.02.2015, ДЗР

ЕЛС Валандово - Ревизорски наоди

(4342 KB), 26.02.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Ѓорче Петров
 
 
ЕЛС Ѓорче Петров - Резиме на резултатите

(975 KB), 22.01.2015, ДЗР

ЕЛС Ѓорче Петров - Цели на ревизијата

(373 KB), 22.01.2015, ДЗР

ЕЛС Ѓорче Петров - Ревизорски наоди

(5142 KB), 23.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за информатичко општетство и администрација
 
 
Министерството за информатичко општетство и администрација - Резиме на резултатите

(1026 KB), 22.01.2015, ДЗР

Министерството за информатичко општетство и администрација - Цели на ревизијата

(331 KB), 22.01.2015, ДЗР

Министерството за информатичко општетство и администрација - Ревизорски наоди

(5452 KB), 22.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Зелениково
 
 
ЕЛС Зелениково - Резиме на резултатите

(827 KB), 22.01.2015, ДЗР

ЕЛС Зелениково - Цели на ревизијата

(324 KB), 22.01.2015, ЕЛС Зелениково

ЕЛС Зелениково - Ревизорски наоди

(3847 KB), 22.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Дирекцијата за заштита на личните податоци
 
 
Дирекцијата за заштита на личните податоци - Резиме на резултатите

(933 KB), 22.01.2015, ДЗР

Дирекцијата за заштита на личните податоци - Цели на ревизијата

(337 KB), 22.01.2015, ДЗР

Дирекцијата за заштита на личните податоци - Ревизорски наоди

(4252 KB), 22.01.2015, ДЗР

Дирекцијата за заштита на личните податоци - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(956 KB), 22.01.2015, ДЗЛП

Дирекцијата за заштита на личните податоци - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(202 KB), 22.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
 
 
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор - Резиме на резултатите

(929 KB), 22.01.2015, ДЗР

Секретаријат за спроведување на рамковниот договор - Цели на ревизијата

(317 KB), 22.01.2015, ДЗР

Секретаријат за спроведување на рамковниот договор - Ревизорски наоди

(4465 KB), 22.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државната комисија за спречување на корупцијата
 
 
Државна комисија за спречување на корупцијата - Резиме на резултатите

(872 KB), 22.01.2015, ДЗР

Државна комисија за спречување на корупцијата - Цели на ревизијата

(338 KB), 22.01.2015, ДЗР

Државна комисија за спречување на корупцијата - Ревизорски наоди

(4349 KB), 22.01.2015, ДЗР

Државна комисија за спречување на корупцијата - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(2048 KB), 22.01.2015, ДКСК

Државна комисија за спречување на корупцијата - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(103 KB), 22.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола
 
 
ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола - Резиме на резултатите

(1572 KB), 05.01.2015, ДЗР

ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола - Цели на ревизијата

(362 KB), 05.01.2015, ДЗР

ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола - Ревизоорски наоди

(6531 KB), 05.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Клиничка болница Штип
 
 
ЈЗУ Клиничка болница Штип - Резиме на резултатите

(1045 KB), 05.01.2015, ДЗР

ЈЗУ Клиничка болница Штип - Цели на ревизијата

(329 KB), 05.01.2015, ДЗР

ЈЗУ Клиничка болница Штип - Ревизорски наоди

(4328 KB), 05.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија
 
 
Јавно радидифузно претпријатие МРТ - Резиме на резултатите

(833 KB), 05.01.2015, ДЗР

Јавно радидифузно претпријатие МРТ - Цели на ревизијата

(307 KB), 05.01.2015, ДЗР

Јавно радидифузно претпријатие МРТ - Ревизорски наоди

(3813 KB), 05.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Центар за управување со кризи
 
 
Центар за управување со кризи - Резиме на резултатите

(1596 KB), 05.01.2015, ДЗР

Центар за управување со кризи - Цели на ревизијата

(331 KB), 05.01.2015, ДЗР

Центар за управување со кризи - Ревизорски наоди

(6758 KB), 05.01.2015, ДЗР

Центар за управување со кризи - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(1538 KB), 05.01.2015, ЦУК

Центар за управување со кризи - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(298 KB), 05.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
 
 
Агенција за храна и ветеринарство - Резиме на резултатите

(1079 KB), 05.01.2015, ДЗР

Агенција за храна и ветеринарство - Цели на ревизијата

(337 KB), 05.01.2015, ДЗР

Агенција за храна и ветеринарство - Ревизорски наоди

(5033 KB), 05.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за вработување на Република Македонија
 
 
Агенција за вработување - Резиме на резултатите

(924 KB), 05.01.2015, ДЗР

Агенција за вработување - Цели на ревизијата

(391 KB), 05.01.2015, ДЗР

Агенција за вработување - Ревизорски наоди

(4012 KB), 05.01.2015, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државниот пазарен инспекторат
 
 
Државен пазарен инспекторат - Резиме на резултатите

(836 KB), 17.12.2014, ДЗР

Државен пазарен инспекторат - Цели на ревизијата

(323 KB), 17.12.2014, ДЗР

Државен пазарен инспекторат - Ревизорски наоди

(3063 KB), 17.12.2014, ДЗР

Државен пазарен инспекторат - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(1358 KB), 17.12.2014, ДПИ

Државен пазарен инспекторат - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(138 KB), 17.12.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Неготино
 
 
ЕЛС Неготино - Резиме на резултатите

(801 KB), 17.12.2014, ДЗР

ЕЛС Неготино - Цели на ревизијата

(321 KB), 17.12.2014, ДЗР

ЕЛС Неготино - Ревизорски наоди

(3927 KB), 17.12.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Штип
 
 
ЕЛС Штип - Резиме на резултатите

(878 KB), 17.12.2014, ДЗР

ЕЛС Штип - Цели на ревизијата

(312 KB), 17.12.2014, ДЗР

ЕЛС Штип - Ревизорски наоди

(3624 KB), 17.12.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Дојран
 
 
ЕЛС Дојран - Резиме на резултатите

(741 KB), 17.12.2014, ДЗР

ЕЛС Дојран - Цели на ревизијата

(325 KB), 17.12.2014, ДЗР

ЕЛС Дојран - Ревизорски наоди

(3304 KB), 17.12.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за економија
 
 
Министерство за економија - Резиме на резултатите

(1034 KB), 13.08.2014, ДЗР

Министерство за економија - Цели на ревизијата

(317 KB), 13.08.2014, ДЗР

Министерство за економија - Ревизорски наоди

(5092 KB), 13.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за транспорт и врски
 
 
Министерство за транспорт и врски - Резиме на резултатите

(890 KB), 13.08.2014, ДЗР

Министерство за транспорт и врски - Цели на ревизијата

(316 KB), 13.08.2014, ДЗР

Министерство за транспорт и врски - Ревизорски наоди

(4610 KB), 13.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерство за култура
 
 
Министерство за култура - Резиме на резултатите

(869 KB), 13.10.2014, ДЗР

Министерство за култура - Цели на ревизијата

(317 KB), 13.10.2014, ДЗР

Министерство за култура - Ревизорски наоди

(4371 KB), 13.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за образование и наука
 
 
Министерство за образование и наука - Резиме на резултатите

(936 KB), 13.08.2014, ДЗР

Министерство за образование и наука - Цели на ревизијата

(317 KB), 13.08.2014, ДЗР

Министерство за образование и наука - Ревизорски наоди

(4781 KB), 13.08.2014, ДЗР

Министерство за образование и наука - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(1161 KB), 13.08.2014, Мин. за образование и наука

Министерство за образование и наука - Одговор на ДЗР на забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(172 KB), 13.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерство за труд и социјална политика
 
 
Министерство за труд и социјална политика - Резиме на резултатите

(899 KB), 13.10.2014, ДЗР

Министерство за труд и социјална политика - Цели на ревизијата

(330 KB), 13.10.2014, ДЗР

Министерство за труд и социјална политика - Ревизорски наоди

(3611 KB), 13.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и коннтрола и внатрешна ревизија кај Министерството за животна средина и просторно планирање
 
 
Министерство за животна средина и просторно планирање - Резиме на резултатите

(837 KB), 14.11.2014, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање - Цели на ревизијата

(318 KB), 14.11.2014, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање - Ревизорски наоди

(4658 KB), 14.11.2014, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(3773 KB), 14.11.2014, Мин. за животна средина

Министерство за животна средина и просторно планирање - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(783 KB), 14.11.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ - Управа за финансиска полиција
 
 
Управа за финансиска полиција - Резиме на резултатите

(844 KB), 13.08.2014, ДЗР

Управа за финансиска полиција - Цели на ревизијата

(310 KB), 13.08.2014, ДЗР

Управа за финансиска полиција - Ревизорски наоди

(4645 KB), 13.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ - Управа за јавни приходи
 
 
Управа за јавни приходи (УЈП) - Резиме на резултатите

(828 KB), 13.10.2014, ДЗР

Управа за јавни приходи (УЈП) - Цели на ревизијата

(313 KB), 13.10.2014, ДЗР

Управа за јавни приходи (УЈП) - Ревизорски наоди

(5308 KB), 13.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ - Царинска управа на Република Македонија
 
 
Царинска управа - Резиме на резултатите

(900 KB), 13.10.2014, ДЗР

Царинска управа - Цели на ревизијата

(321 KB), 13.10.2014, ДЗР

Царинска управа - Ревизорски наоди

(6291 KB), 13.10.2014, ДЗР

Царинска управа - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(304 KB), 13.10.2014, Царинска управа на РМ

Царинска управа - Одговор на ДЗР по забелешките на нацрт извештајот на ОДР

(355 KB), 13.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за стокови резерви
 
 
Агенција за стокови резерви - Резиме на резултатите

(877 KB), 13.08.2014, ДЗР

Агенција за стокови резерви - Цели на ревизијата

(314 KB), 13.08.2014, ДЗР

Агенција за стокови резерви - Ревизорски наоди

(4130 KB), 13.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации
 
 
Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - Резиме на резултатите

(991 KB), 13.08.2014, ДЗР

Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - Цели на ревизијата

(308 KB), 13.08.2014, ДЗР

Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - Ревизорски наоди

(5157 KB), 13.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Народниот правобранител на Република Македонија
 
 
Народен правобранител на Република Македонија - Резиме на резултатите

(744 KB), 14.08.2014, ДЗР

Народен правобранител на Република Македонија - Цели на ревизијата

(313 KB), 14.08.2014, ДЗР

Народен правобранител на Република Македонија - Ревизорски наоди

(3530 KB), 14.08.2014, ДЗР

Народен правобранител на Република Македонија - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(13407 KB), 14.08.2014, Народен правобранител

Народен правобранител на Република Македонија - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(510 KB), 14.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Комисијата за заштита од конкуренцијата
 
 
Комисија за заштита на конкуренцијата - Резиме на резултатите

(918 KB), 14.08.2014, ДЗР

Комисија за заштита на конкуренцијата - Цели на ревизијата

(324 KB), 14.08.2014, ДЗР

Комисија за заштита на конкуренцијата - Ревизорски наоди

(3524 KB), 14.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање
 
 
Управа за финансиско разузнавање - Резиме на резултатите

(902 KB), 14.08.2014, ДЗР

Управа за финансиско разузнавање - Цели на ревизијата

(318 KB), 14.08.2014, ДЗР

Управа за финансиско разузнавање - Ревизорски наоди

(4301 KB), 14.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
 
 
Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Резиме на резултатите

(706 KB), 13.10.2014, ДЗР

Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Цели на ревизијата

(313 KB), 13.10.2014, ДЗР

Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Ревизорски наоди

(3775 KB), 13.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државен универзитет во Тетово
 
 
Државен универзитет Тетово - Резиме на резултатите

(941 KB), 14.10.2014, ДЗР

Државен универзитет Тетово - Цели на ревизијата

(361 KB), 14.10.2014, ДЗР

Државен универзитет Тетово - Ревизорски наоди

(3739 KB), 14.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во ЈЗУ Општа болница Куманово
 
 
ЈЗУ Општа болница Куманово - Резиме на резултатите

(1039 KB), 14.08.2014, ДЗР

ЈЗУ Општа болница Куманово - Цели на ревизијата

(326 KB), 14.08.2014, ДЗР

ЈЗУ Општа болница Куманово - Ревизорски наоди

(4092 KB), 14.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија
 
 
ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Резиме на резултатите

(1309 KB), 14.08.2014, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Цели на ревизијата

(333 KB), 14.08.2014, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Ревизорски наоди

(5714 KB), 14.08.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Град Скопје
 
 
Град Скопје - Резиме на резултатите

(871 KB), 13.10.2014, ДЗР

Град Скопје - Цели на ревизијата

(336 KB), 13.10.2014, ДЗР

Град Скопје - Ревизорски наоди

(4766 KB), 13.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Велес
 
 
ЕЛС Велес - Резиме на резултатите

(847 KB), 13.10.2014, ДЗР

ЕЛС Велес - Цели на ревизијата

(324 KB), 13.10.2014, ДЗР

ЕЛС Велес - Ревизорски наоди

(4544 KB), 13.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Кавадарци
 
 
ЕЛС Кавадарци - Резиме на резултатите

(807 KB), 14.10.2014, ДЗР

ЕЛС Кавадарци - Цели на ревизијата

(329 KB), 14.10.2014, ДЗР

ЕЛС Кавадарци - Ревизорски наоди

(3846 KB), 14.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Прилеп
 
 
ЕЛС Прилеп - Резиме на резултатите

(818 KB), 14.10.2014, ДЗР

ЕЛС Прилеп - Цели на ревизијата

(305 KB), 14.10.2014, ДЗР

ЕЛС Прилеп - Ревизорски наоди

(3899 KB), 14.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенција за енергетика
 
 
Агенција за енергетика - Резиме на резултатите

(903 KB), 13.10.2014, ДЗР

Агенција за енергетика - Цели на ревизијата

(333 KB), 13.10.2014, ДЗР

Агенција за енергетика - Ревизорски наоди

(3501 KB), 13.10.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Институт за стандардизација на Република Македонија
 
 
Институт за стандардизација - Резиме на резултатите

(862 KB), 13.10.2014, ДЗР

Институт за стандардизација - Цели на ревизијата

(319 KB), 13.10.2014, ДЗР

Институт за стандардизација - Ревизорски наоди

(3675 KB), 13.10.2014, ДЗР
 

 

 


 

 


АРХИВА НА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ 2013 ГОДИНА

Згрижувачки семејства како форма за вон институционална заштита
 
 
Министерство за труд и социјална политика, Згрижувачки семејства како форма на вон институционална заштита - Резиме на резултатите

(995 KB), 23.12.2013, ДЗР
Министерство за труд и социјална политика, Згрижувачки семејства како форма за вон институционална заштита - Цели на ревизијата

(240 KB), 23.12.2013, ДЗР
Министерство за труд и социјална политика, Згрижувачки семејства како форма за вон институционална заштита - Ревизорски наоди

(2743 KB), 23.12.2013, ДЗР
Министерство за труд и социјална политика, Згрижувачки семејства како форма за вон институционална заштита - Забелешки на нацрт-извештајот на ОДР

(1095 KB), 23.12.2013, ДЗР
Мин. за труд и социјална политика, Згрижувачки семејства како форма за вон институционална заштита - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот

(740 KB), 23.12.2013, ДЗР
 


Ефективноста и ефикасноста од примената на електронскиот дневник во основното и средното образование
 
 
Ефективноста и ефикасноста од примената на електронскиот дневник во основното и средното образование - Резиме на резултатите

(1079 KB), 03.03.2014, ДЗР

Ефективноста и ефикасноста од примената на електронскиот дневник во основното и средното образование - Цели на ревизијата

(309 KB), 03.03.2014, ДЗР

Ефективноста и ефикасноста од примената на електронскиот дневник во основното и средното образование - Ревизорски наоди

(3407 KB), 03.03.2014, ДЗР
 


Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита и развој на националните паркови во Република Македонија
 
 
Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита и развој на националните паркови во Република Македонија - Резиме на резултатите

(889 KB), 05.03.2014, ДЗР

Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита и развој на националните паркови во Република Македонија - Цели на ревизијата

(381 KB), 05.03.2014, ДЗР

Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита и развој на националните паркови во Република Македонија - Ревизорски наоди

(7730 KB), 05.03.2014, ДЗР
 


Ефикасност на доделените концесии на минералните суровини во Република Македонија
 
 
Ефикасност на доделените концесии на минералните суровини во Република Македонија - Резиме на резултатите

(1287 KB), 22.10.2013, ДЗР

Ефикасност на доделените концесии на минералните суровини во Република Македонија - Цели на ревизијата

(406 KB), 22.10.2013, ДЗР

Ефикасност на доделените концесии на минералните суровини во Република Македонија - Ревизорски наоди

(9902 KB), 22.10.2013, ДЗР
 


Ефикасност од имплементацијата на програмите и активностите за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија
 
 
Ефикасност од имплементацијата на програмите за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на претпријатијата - Резиме на резултатите

(912 KB), 03.03.2014, ДЗР

Ефикасност од имплементацијата на програмите за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на претпријатијата - Цели на ревизијата

(286 KB), 03.03.2014, ДЗР

Ефикасност од имплементацијата на програмите за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на претпријатијата - Ревизорски наоди

(4193 KB), 03.03.2014, ДЗР
 


Ефикасност од превземените мерки, политики и конкретни проекти за развој на туризмот во Република Македонија
 
 
Ефикасност од превземените мерки, политики и конкретни проекти за развој на туризмот во Република Македонија - Резиме на резултатите

(715 KB), 24.02.2014, ДЗР

Ефикасност од превземените мерки, политики и конкретни проекти за развој на туризмот во Република Македонија - Цели на ревизијата

(307 KB), 21.02.2014, ДЗР

Ефикасност од превземените мерки, политики и конкретни проекти за развој на туризмот во Република Македонија - Ревизорски наоди

(6967 KB), 21.02.2014, ДЗР
 


Ефикасност и ефективност на законската регулатива за водите во Република Македонија и безбедноста на водите за пиење и на отпадните води
 
 
Ефикасност и ефективност на законската регулатива за водите во Република Македонија и безбедноста на водите за пиење и отпадните - Резиме на резултати

(1784 KB), 21.02.2014, ДЗР

Ефикасност и ефективност на законската регулатива за водите во Република Македонија и безбедноста на водите за пиење и отпадните - Цели на ревизијата

(638 KB), 21.02.2014, ДЗР

Ефикасност и ефективност на законската регулатива за водите во Република Македонија и безбедноста на водите за пиење и отпадните - Ревизорски наоди

(7504 KB), 21.02.2014, ДЗР
 

 

 


 


УСПЕШНОСТ ГП_2012

Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди
 
 
Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди - Резиме на резултатите

(1189 KB), 03.07.2013, ДЗР

Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди - Цели на ревизијата

(190 KB), 03.07.2013, ДЗР

Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди - Ревизорски наоди

(11421 KB), 03.07.2013, ДЗР

Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди - Забелешки на субјектот по нацрт-извештајот на ОДР

(1242 KB), 03.07.2013, Дирекц. за заштита и спасување

Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди - Забелешки на субјектот по нацрт-извештајот на ОДР

(361 KB), 03.07.2013, ЗЕЛС

Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди - Одговор на ДЗР на забелешките на нацрт-извештајот на ОДР

(1655 KB), 03.07.2013, ДЗР
 


Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Вршење на работите и услугите од доделените концесии на дивечот во ловиштата
 
 
Вршење на работите и услугите од доделените концесии на дивечот во ловиштата - Резиме на резултати

(735 KB), 11.04.2013, ДЗР

Вршење на работите и услугите од доделените концесии на дивечот во ловиштата - Цели на ревизијата

(434 KB), 11.04.2013, ДЗР

Вршење на работите и услугите од доделените концесии на дивечот во ловиштата - Ревизорски наоди

(1589 KB), 11.04.2013, ДЗР

Вршење на работите и услугите од доделените концесии на дивечот во ловиштата - Забелешка на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(691 KB), 11.04.2013, МЗШВ

Вршење на работите и услугите од доделените концесии на дивечот во ловиштата - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(306 KB), 11.04.2013, ДЗР
 


Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Вршење на работите и услугите од доделените концесии во областа на рибарството
 
 
Вршење на работите и услугите од доделените концесии во областа на рибарството - Резиме на резултатите

(723 KB), 11.04.2013, ДЗР

Вршење на работите и услугите од доделените концесии во областа на рибарството - Цели на ревизијата

(454 KB), 11.04.2013, ДЗР

Вршење на работите и услугите од доделените концесии во областа на рибарството - Ревизорски наоди

(3133 KB), 11.04.2013, ДЗР

Вршење на работите и услугите од доделените концесии во областа на рибарството - Допис на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

(236 KB), 11.04.2013, МЗШВ
 


Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Управување во областа на внатрешната пловидба
 
 
Управување во областа на внатрешната пловидба - Резиме на резултатите

(445 KB), 11.04.2013, ДЗР

Управување во областа на внатрешната пловидба - Цели на ревизијата

(369 KB), 11.04.2013, ДЗР

Управување во областа на внатрешната пловидба - Ревизорски наоди

(1118 KB), 11.04.2013, ДЗР

Управување во областа на внатрешната пловидба - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(1153 KB), 11.04.2013, ДЗР

Управување во областа на внатрешната пловидба - Одговор на ДЗР на забелешките по нацрт извештајот на ОДР

(218 KB), 11.04.2013, ДЗР
 


Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи
 
 
Користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи - Резиме на резултатите

(1029 KB), 11.04.2013, ДЗР

Користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи - Цели на ревизијата

(553 KB), 11.04.2013, ДЗР

Користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи - Ревизорски наоди

(4610 KB), 11.04.2013, ДЗР

Користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи - Забелешки на Мин. за економија по нацрт извештајот на ОДР

(1021 KB), 11.04.2013, Министерство за економија

Користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи - забелешки на Мин. за животна средина и просторно планирање

(1153 KB), 11.04.2013, МЖС

Користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи - Одговор на ДЗР на забелешките по нацрт извештајот на ОДР

(380 KB), 11.04.2013, ДЗР
 


Ефикасност на државните инспекторати на Република Македонија
 
 
Ефикасност на државните инспекторати на Република Македонија - Резиме на резултатите

(1196 KB), 11.04.2013, ДЗР

Ефикасност на државните инспекторати на Република Македонија - Цели на ревизијата

(339 KB), 11.04.2013, ДЗР

Ефикасност на државните инспекторати на Република Македонија - Ревизорски наоди

(9023 KB), 11.04.2013, ДЗР

Ефикасност на државните инспекторати на Република Македонија - забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(2220 KB), 11.04.2013, ДЗР

Ефикасност на државните инспекторати на Република Македонија - Одговор на ДЗР на забелешките по нацрт извештајот на ОДР

(470 KB), 11.04.2013, ДЗР
 


Ефикасност во исполнување на критериумите и условите во кои функционираат детските градинки
 
 
Ефикасност на исполнување на критериумите и условите во кои функционираат детските градинки - Резиме на резултатите

(1151 KB), 14.09.2012, ДЗР

Ефикасност на исполнување на критериумите и условите во кои функционираат детските градинки - Цели на ревизијата

(264 KB), 14.09.2012, ДЗР

Ефикасност на исполнување на критериумите и условите во кои функционираат детските градинки - Ревизорски наоди

(2439 KB), 14.09.2012, ДЗР

Ефикасност на исполнување на критериумите и условите во кои функционираат детските градинки - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(744 KB), 14.09.2012, ДЗР

Ефикасност на исполнување на критериумите и условите во кои функционираат детските градинки - Одговор на ДЗР на забелешките на нацрт извештајот на ОДР

(233 KB), 14.09.2012, ДЗР
 


Ефикасност на извршените услуги на Службата за општи и заеднички работи преку искористување на возниот парк
 
 
Ефикасност на извршените услуги на Службата за општи и заеднички работи преку искористување на возниот парк - Резиме на резултатите

(931 KB), 11.04.2013, ДЗР

Ефикасност на извршените услуги на Службата за општи и заеднички работи преку искористување на возниот парк - Цели на ревизијата

(353 KB), 11.04.2013, ДЗР

Ефикасност на извршените услуги на Службата за општи и заеднички работи преку искористување на возниот парк - Ревизорски наоди

(5210 KB), 11.04.2013, ДЗР

Ефикасност на извршените услуги на Службата за општи и заеднички работи преку искористување на возниот парк - Забелешки на субјектот

(378 KB), 11.04.2013, ДЗР

Ефикасност на извршените услуги на Службата за општи и заеднички работи преку искористување на возниот парк - Одговор на ДЗР на забелешките

(438 KB), 11.04.2013, ДЗР
 


Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој
 
 
Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој - Резиме на резултатите

(1662 KB), 12.07.2013, ДЗР

Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој - Цели на ревизијата

(541 KB), 12.07.2013, ДЗР

Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој - Ревизорски наоди

(6200 KB), 12.07.2013, ДЗР

Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој - Забелешки на субјектот по нацрт-извештајот на ОДР

(4051 KB), 12.07.2013, МЗШВ

Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој - Забелешки на субјектот по нацрт-извештајот на ОДР

(2887 KB), 12.07.2013, Агенција за финансиска подршка

Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој - Одговор на ДЗР на забелешките на нацрт-извештајот на ОДР

(2659 KB), 12.07.2013, ДЗР
 


Ефективност од реализацијата на Програмата за рамномерен регионален развој
 
 
Ефективност од реализацијата на Програмата за рамномерен регионален развој - Резиме на резултатите

(1051 KB), 03.07.2013, ДЗР

Ефективност од реализацијата на Програмата за рамномерен регионален развој - Цели на ревизијата

(525 KB), 03.07.2013, ДЗР

Ефективност од реализацијата на Програмата за рамномерен регионален развој - Ревизорски наоди

(3985 KB), 03.07.2013, ДЗР

Ефективност од реализацијата на Програмата за рамномерен регионален развој - Забелешки на субјектот по нацрт-извештајот на ОДР

(1736 KB), 03.07.2013, Биро за регионален развој

Ефективност од реализацијата на Програмата за рамномерен регионален развој - Одговор на ДЗР на забелешките на нацрт-извештајот на ОДР

(154 KB), 03.07.2013, ДЗР
 

 

 


 


УСПЕШНОСТ ГП_2011

Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2011 година - Преглед на планирани ревизии за 2011 година - Ревизија на успешност
 
     


Финансирање на високото образование на државните универзитети
 
 
Финансирање на високото образование на државните универзитети - Резиме на резултати

(1272 KB), 20.07.2012, ДЗР

Финансирање на високото образование на државните универзитети - Цели на ревизијата

(33 KB), 20.07.2012, ДЗР

Финансирање на високото образование на државните универзитети - Ревизорски наоди

(193 KB), 20.07.2012, ДЗР

Финансирање на високото образование на државните универзитети - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(1513 KB), 20.07.2012, ДЗР

Финансирање на високото образование на државните универзитети - Одговор на ДЗР на забелешки на нацрт извештај на ОДР

(26 KB), 20.07.2012, ДЗР
 


Агенција за управување со одземен имот
 
 
Агенција за управување со одземен имот - Резиме на резултатите

(1217 KB), 20.07.2012, ДЗР

Агенција за управување со одземен имот - Цели на ревизијата

(420 KB), 20.07.2012, ДЗР

Агенција за управување со одземен имот - Ревизорски наоди

(8107 KB), 20.07.2012, ДЗР

Агенција за управување со одземен имот - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(3305 KB), 20.07.2012, ДЗР

Агенција за управување со одземен имот - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(544 KB), 20.07.2012, ДЗР
 


Безбедоносни аспекти и услови за престој во Казнено поправните домови (КПД)
 
 
Безбедоносни аспекти и услови за престој во КПД - Резиме на резултатите

(1339 KB), 20.07.2012, ДЗР

Безбедоносни аспекти и услови за престој во КПД - Цели на ревизијата

(561 KB), 20.07.2012, ДЗР

Безбедоносни аспекти и услови за престој во КПД - Ревизорски наоди

(6456 KB), 20.07.2012, ДЗР

Безбедоносни аспекти и услови за престој во КПД - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(4894 KB), 20.07.2012, ДЗР

Безбедоносни аспекти и услови за престој во КПД - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(1453 KB), 20.07.2012, ДЗР
 


Програми и мерки за посвојување на деца без родители
 
 
Програми и мерки за посвојување на деца без родители - Резиме на резултатите

(819 KB), 20.07.2012, ДЗР

Програми и мерки за посвојување на деца без родители - Цели на ревизијата

(208 KB), 20.07.2012, ДЗР

Програми и мерки за посвојување на деца без родители - Ревизорски наоди

(2445 KB), 20.07.2012, ДЗР

Програми и мерки за посвојување на деца без родители - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(833 KB), 20.07.2012, ДЗР

Програми и мерки за посвојување на деца без родители - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот по нацрт извештајот на ОДР

(393 KB), 20.07.2012, ДЗР
 


Јавна чистота - оценка на ризиците и можностите за подобрување на централно и на локално ниво / заштита на животната средина
 
 
Јавна чистота - Резиме на резултатите

(1113 KB), 23.07.2012, ДЗР

Јавна чистота - Цели на ревизијата

(300 KB), 23.07.2012, ДЗР

Јавна чистота - Ревизорски наоди

(5249 KB), 23.07.2012, ДЗР

Јавна чистота - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР / Министерство за транспорт и врски

(827 KB), 23.07.2012, ДЗР

Јавна чистота - Забелешки на субјектот по нацрт извештајот на ОДР / Известување на Министерство за животна средина

(216 KB), 23.07.2012, ДЗР

Јавна чистота - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(606 KB), 23.07.2012, ДЗР
 


Утврдување и наплата на сопствените приходи кај 12 ЕЛС (Пехчево, Јегуновце, Боговиње, Конче, Лозово, Ранковце, Могила, Вранештица, Осломеј, Зајас, Врапчиште и Зрновце)
 
 
Утврдување и наплата на сопствените приходи кај 12 ЕЛС - Резиме на резултатите

(1097 KB), 23.07.2012, ДЗР

Утврдување и наплата на сопствените приходи кај 12 ЕЛС - Цели на ревизијата

(385 KB), 23.07.2012, ДЗР

Утврдување и наплата на сопствените приходи кај 12 ЕЛС - Ревизорски наоди

(3200 KB), 23.07.2012, ДЗР
 


Ефикасност на судството во решавање на предметите
 
 
Ефикасност на судството во решавање на предметите - Резиме на резултатите

(782 KB), 23.07.2012, ДЗР

Ефикасност на судството во решавање на предметите - Цели на ревизијата

(464 KB), 23.07.2012, ДЗР

Ефикасност на судството во решавање на предметите - Ревизорски наоди

(4745 KB), 23.07.2012, ДЗР

Ефикасност на судството во решавање на предметите - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР / Основен суд Кавадарци

(1310 KB), 23.07.2012, ДЗР

Ефикасност на судството во решавање на предметите - Забелешки на субјектот на нацрт извештајот на ОДР / Академија за судии и јавни обвинители

(460 KB), 23.07.2012, ДЗР

Ефикасност на судството во решавање на предметите - Одговор на ДЗР на забелешките на субјектот на нацрт извештајот на ОДР

(452 KB), 23.07.2012, ДЗР
 

 

 


 


УСПЕШНОСТ ГП_2010

Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2010 година - Преглед на планирани ревизии за 2010 година - Ревизија на успешност
 
     


Систем на Јавна внатрешна финансиска контрола (ЈВФК/PIFC) - оценка на ризици, развиеност на системот, имплементација и можности за негово подобрување
 
 
ЈВФК/PIFC - Резиме на резултатите

(2490 KB), 12.07.2012, ДЗР

ЈВФК/PIFC - Цели на ревизијата

(41 KB), 12.07.2012, ДЗР

ЈВФК/PIFC - Ревизорски наоди

(6182 KB), 12.07.2012, ДЗР

ЈВФК/PIFC - Забелешки на субјектот по нацрт-извештајот на ОДР

(2596 KB), 12.07.2012, ДЗР

ЈВФК/PIFC - Коментар на раководството на субјектот и проценка на ревизијата

(1164 KB), 12.07.2012, ДЗР
 


Јавен транспорт во град Скопје - оценка на ризиците и можности за подобрување на јавната услуга локален јавен превоз на патници
 
 
Јавен транспорт на град Скопје - Резиме на резултатите

(2739 KB), 12.07.2012, ДЗР

Јавен транспорт на град Скопје - Цели на ревизијата

(662 KB), 12.07.2012, ДЗР

Јавен транспорт на град Скопје - Ревизорски наоди

(0 KB), 12.07.2012, ДЗР

Јавен транспорт на град Скопје - Забелешки на субјектот/ЈСП/ по нацрт извештајот на ОДР

(1957 KB), 12.07.2012, ДЗР

Јавен транспорт на град Скопје - Забелешки на субјектот/МТВ/ по нацрт извештајот на ОДР

(2819 KB), 12.07.2012, ДЗР

Јавен транспорт на град Скопје - Одговор на ДЗР по забелешки на нацрт-извештајот на ОДР

(1447 KB), 12.07.2012, ДЗР
 


Административни такси на централно/државно ниво - оценка на ризиците и можностите за подобрување на централно ниво
 
 
Административни такси на централно/државно ниво - Резиме на резултатите

(1665 KB), 12.07.2012, ДЗР

Административни такси на централно/државно ниво - Цели на ревизијата

(525 KB), 12.07.2012, ДЗР

Административни такси на централно/државно ниво - Ревизорски наоди

(4804 KB), 12.07.2012, ДЗР
 


Програми насочени за зголемување на вработувањето на лицата со посебни потреби во јавниот сектор-Мин. за труд и социјална политика-паралелна(меѓународна) ревизија
 
 
Програми насочени за зголемување на вработувањето на лицата со посебни потреби во јавниот сектор - Резиме на резултатите

(1566 KB), 12.07.2012, ДЗР

Програми насочени за зголемување на вработувањето на лицата со посебни потреби во јавниот сектор - Цели на ревизијата

(290 KB), 12.07.2012, ДЗР

Програми насочени за зголемување на вработувањето на лицата со посебни потреби во јавниот сектор - Ревизорски наоди

(2929 KB), 12.07.2012, ДЗР
 

 

 


 


РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАСНО ГП ЗА 2009 ГОДИНА

Дирекција за храна во однос на безбедноста на храната
 
 
Писмо со известување од Овластениот државен ревизор

(65 KB), 26.03.2009, ДЗР

Цели на ревизијата

(48 KB), 26.03.2009, ДЗР

Резиме на резултатите

(75 KB), 26.03.2009, ДЗР
 


Евиденција и кординација на податоците за странска помош во Република Македонија
 
 
Писмо со известување од Овластениот државен ревизор

(68 KB), 19.08.2009, ДЗР

Цели на ревизијата

(54 KB), 19.08.2009, ДЗР

Ревизорски наоди

(161 KB), 19.08.2009, ДЗР
 

 

 


 


РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАСНО ГП ЗА 2008 ГОДИНА

Управување и третман на медицинскиот отпад во Република Македонија
 
 
Писмо со известување од Овластениот државен ревизор

(122 KB), 26.03.2009, ДЗР

Цели на ревизијата

(124 KB), 26.03.2009, ДЗР

Резиме на резултатите

(168 KB), 26.03.2009, ДЗР
 


Управа за заштита на културното наследство - археолошки локалитети во Република Македонија
 
 
Писмо со известување од Овластениот државен ревизор

(124 KB), 26.03.2009, ДЗР

Цели на ревизијата

(121 KB), 26.03.2009, ДЗР
 


Министерство за внатрешни работи на Република Македонија - проект Нови лични документи
 
 
Писмо со известување од Овластениот државен ревизор

(128 KB), 26.03.2009, ДЗР

Цели на ревизијата

(129 KB), 26.03.2009, ДЗР

Решение по поднесен приговор на Конечен извештај

(768 KB), 26.03.2009, ДЗР
 

 

 


 


РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАЛСНО ГП ЗА 2007 ГОДИН

Министерство за правда-Проект набавка на опрема EuropaAid/112995/D/S/MK
 
 
Писмо со известување од Овластениот државен ревизор

(124 KB), 23.08.2007, ДЗР

Цели на ревизијата

(113 KB), 23.08.2007, ДЗР

Резиме на резултатите

(179 KB), 23.08.2007, ДЗР

Изјава од раководството на субјектот

(96 KB), 23.08.2007, ДЗР
 


Министерство за труд и социјална политика-Заштита на деца и други облици на заштита од Програмата за развој и остварување на заштита на деца
 
 
Писмо со известување од Овластениот државен ревизор

(117 KB), 23.08.2007, ДЗР

Цели на ревизијата

(126 KB), 23.08.2007, ДЗР

Резиме на резултатите

(119 KB), 23.08.2007, ДЗР

Ревизорски наоди

(207 KB), 23.08.2007, ДЗР

Коментари на раководството на субјектот и проценка на ДЗР

(148 KB), 23.08.2007, ДЗР

Решение по поднесен приговор на Конечен извештај

(2453 KB), 23.08.2007, ДЗР
 

 

 


 


РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАСНО ГП ЗА 2006 ГОДИНА

КОНЕЧНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ НА УСПЕШНОСТ ИЗДАДЕНИ ВО 2006 ГОДИНА
 
     


Сојуз на слепи на Република Македонија - Програма Фаре-Брај
 
 
Писмо со известување од Овластениот државен ревизор

(143 KB), 09.03.2006, ДЗР

Цели на ревизијата

(38 KB), 09.03.2006, ДЗР

Резиме на резултатите

(131 KB), 09.03.2006, ДЗР

Изјава од раководството на субјектот

(80 KB), 09.03.2006, ДЗР

Решение по поднесен приговор на Конечниот извештај

(135 KB), 09.03.2006, ДЗР
 


Министерство за економија, Биро за метрологија - Купување/изградба на лабараторија за метрологија
 
 
Писмо со известување од Овластен државен ревизор

(164 KB), 20.03.2006, ДЗР

Цели на ревизијата

(118 KB), 20.03.2006, ДЗР

Резиме на резултатите

(118 KB), 20.03.2006, ДЗР

Изјава од раководство на субјектот

(1344 KB), 20.03.2006, ДЗР
 


Извори и користење на средствата за спроведување на кампањата „Сонце на годината“ при Министерството за економија на Република Македонија
 
 
Писмо со известување од Овластен државен ревизор

(133 KB), 20.03.2006, ДЗР

Цели на ревизијата

(116 KB), 20.03.2006, ДЗР

Резиме на резултатите

(111 KB), 20.03.2006, ДЗР
 

 

 


 

26.12.2019