Memorandume dhe protokolle

Memorandume

  • Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Entit shtetëror i revizionit dhe Trupit të revizionit për revizionin e instrumentit për ndihmë paraaderuese (IPA) -17.07.2012 [врска]
  • Memorandum për Bashkëpunim ndërmjet Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të Norvegjisë dhe Entit shtetëror për revizion - 13.09.2012 [врска]
  • Marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet Makedonya Cumhuriyeti Sayr gtayr ve T.C. SayrStay Bagkanlrtr arasrndaki - 2018 [врска]
  • Memorandum për Bashkëpunim ndërmjet Entit shtetëror i revizionit dhe Kontrollit të Larte të Shtetit të Shqipërisë - 30.11.2022 [врска]
  • Marrëveshje për bashkëpunim për revizon kooperativ të suksesit ndërmjet Entin Shtetëror të Revizionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kontrollit të Lartë të Shtetit të Shqipërisë dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës - mars 2023 [врска]
  • Kuzev Makedonya Cumhuriyeti Devlet Denetim Ofisi ve Turk Sayistayi arasindaki 2 ekim 2018 tarihli teknik isbirligi konulu anlasmaya ek - [врска]

 

Protokolle

  • Protokoll për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së financave dhe Entit shtetëror për revizion - 17.07.2012 [врска]
  • Protokoll për bashkëpunim për preventivë dhe represion të korrupsionit dhe konfliktit të interesave. - 17.07.2012 [врска]