Memorandume dhe protokolle

Memorandume

  • Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Entit shtetëror i revizionit dhe Trupit të revizionit për revizionin e instrumentit për ndihmë paraaderuese (IPA) -17.07.2012 [врска]
  • Memorandum për Bashkëpunim ndërmjet Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të Norvegjisë dhe Entit shtetëror për revizion - 13.09.2012 [врска]
  • Memorandum për Bashkëpunim ndërmjet Entit shtetëror i revizionit dhe Kontrollit të Larte të Shtetit të Shqipërisë - 30.11.2022 [врска]
  • Marrëveshje  për bashkëpunim për revizon kooperativ të suksesit ndërmjet Entin Shtetëror të Revizionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kontrollit të Lartë të Shtetit të Shqipërisë dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës - mars 2023 [врска]

 

Protokolle

  • Protokoll për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së financave dhe Entit shtetëror për revizion - 17.07.2012 [врска]
  • Protokoll për bashkëpunim për preventivë dhe represion të korrupsionit dhe konfliktit të interesave. - 17.07.2012 [врска]