Вработени

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909

Со Државниот завод за ревизија раководи главен државен ревизор.

Главниот државен ревизор има заменик.

Нив ги избира и разрешува Собранието на Република Македонија и се независни во вршењето на своите задачи.

Државната ревизија ја извршуваат 92 вработени, овластени државни ревизори, државни ревизори и вработени за административна поддршка.

Вработените се организирани во 3/три/сектори кои се директно вклучени во процесот на ревизијата (сектори за ревизија) и покриваат различни области од јавниот сектор, 1/еден/ сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса за имплементација на меѓународните стандарди, 1 /еден/ сектор за ревизија на информациските системи и 2/два/ сектора за административна поддршка (правни работи и финансиски прашања).

Во рамки на организацијата функционираат и 2 /две/ одделенија за човечки ресурси и внатрешна ревизија.

Ревизијата ја вршат 80 ревизори од кои 70 поседуваат уверение за овластен државен ревизор.

Од вкупниот број на вработени 99% се со универзитетско образование од областа на економските и правните науки, информатичката технологија и други области, а во континуитет се зголемува и процентот на вработените кои се стекнале со академски степен на магистер.