Слободен пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” број 101/2019), кој почна со примена на 30 ноември 2019 година, имателот на информации – Државен завод за ревизија - за службени лица кои ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер ги определува:

Мијалче Дургутов (ревизор)
телефон: +(389) 02 32 33 503, 32 33 504, (локал 227)
мобилен: +(389) 070 358 486
e-mail: mijalce.durgutov@dzr.gov.mk

Билјана Блажевска Милевска (помошник раководител на сектор)
телефон: +(389) 02 32 33 503, 32 33 504,
мобилен: +(389) 075 444 089
e-mail: biljana.blazevska@dzr.gov.mk

Листа на информации од јавен карактер со врски