Слободен пристап до информации

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” број 13/2006), кој почна со примена на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Државен завод за ревизија - за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер го определува:

Мијалче Дургутов (ревизор)

телефон: +389 2 3233-503, 3233-504, (локал 227)
мобилен: +389 70 358-486
e-mail: [email protected]