Слободен пристап до информации

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” број 13/2006), кој почна со примена на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Државен завод за ревизија - за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер го определува:

Мијалче Дургутов (ревизор)

телефон: +389 2 3233-503, 3233-504, (локал 227)
мобилен: +389 70 358-486
e-mail: [email protected]