Ревизорски извештаи

Демократска унија за интеграција (ДУИ) - Извршена ревизија на следење на препораките 01.11.2019 2018
Агенција за катастар на недвижности - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787) 01.11.2019 2018
Агенција за катастар на недвижности - Сметка на буџет на донации (785) 01.11.2019 2018
Агенција за катастар на недвижности - Основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Арачиново - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Арачиново - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Арачиново - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Македонски брод - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Македонски брод - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Македонски брод - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Македонски брод - Сметка на расходи на буџет на дотации (937) 01.11.2019 2018
ЕЛС Боговиње - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Боговиње - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Боговиње - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЈЗУ универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетис и метаболички нарушувања - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
ЈЗУ универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетис и метаболички нарушувања - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ универзитетска клиника за уво, нос и грло - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
ЕЛС Кисела вода - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Кисела вода - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Кисела вода - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018