Ревизорски извештаи

ЕЛС Чашка - Сметка на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
Министерство за одбрана - Сметка на буџет на донации (785-18) 01.11.2019 2018
Министерство за одбрана - Сметка на основен буџет (631) 01.11.2019 2018
Министерство за одбрана - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
Министерство за одбрана - Сметка на самофинансирачки активности (787-20) 01.11.2019 2018
Мерки, политики и проекти за гасификација во Република Северна Македонија 26.12.2019 2018
ЈЗУ Градска општа болница 8 Септември - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Градска општа болница 8 Септември - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
ЈЗУ од областа на здравството за потребите на јавни здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје 01.11.2019 2018
ЈЗУ Клиничка болница Штип - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Клиничка болница Штип - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија Скопје (ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ И ОДГОВОР НА ДЗР) 01.11.2019 2018
Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија Скопје (РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ (втор дел) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ОДГОВОР НА ДЗР НА ЗАБЕЛЕШКИТЕ НА СУБЈЕКТОТ 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ (прв дел) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ (трет дел) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното право 01.11.2019 2018