Ревизорски извештаи

Министерство за економија - Сметка на самофинансирачки активности (787) 20.12.2019 2019
Министерство за економија - Сметка на основен буџет (637) 20.12.2019 2019
Министерство за економија - Сметка на основен буџет (631) 20.12.2019 2019
ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 20.12.2019 2019
ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово - Сметка на средства од ФЗО (737) 20.12.2019 2019
Агенција за планирање на просторот 01.11.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка на донации, проект SERRA_EI (785) 20.12.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка на донации, проект Дигитален самит (785-32) 20.12.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка на донации, проект Дигитален самит (785-28) 20.12.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка основен буџет (637) 20.12.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка основен буџет (631) 20.12.2019 2019
Собрание на Република Северна Македонија - Јавна пропаганда за референдум-наменска сметка (789) 20.12.2019 2019
Агенција за супервизија на осигурувањето 01.11.2019 2019
Основен буџет на Република Северна Македонија 01.11.2019 2019
Министерство за здравство - Сметка на основен буџет (637-10) 09.03.2020 2018
Министерство за здравство - Сметка на сопствени приходи (787-19) 09.03.2020 2018
Министерство за здравство - Сметка на буџет на заеми, Проект реконструкција и доградба на ЈЗУ (786-68) 09.03.2020 2018
Министерство за здравство - Сметка на буџет на заеми, Проект нов клинички центар во Скопје и Штип (786-72) 09.03.2020 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018