Ревизорски извештаи

Национална установа филхармонија на РСМ 03.11.2021 2021
Основен суд Тетово 29.09.2021 2021
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27.08.2021 2021
Државна изборна комисија 28.07.2021 2020
ЕЛС Гази Баба 21.07.2021 2020
Доделување на договори за јавни набавки од страна на институции во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот - COVID 19 13.07.2021 2020
Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID 19 13.07.2021 2020
Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б интегрирани дозволи 08.07.2021 2020
Квалитет на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите веб портали 06.07.2021 2020
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2020 година 02.07.2021 2021
Ефективност на мерките и активностите во функција на реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации 30.06.2021 2020
Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците 28.06.2021 2020
ЕЛС Радовиш 24.06.2021 2020
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 22.06.2021 2020
Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ 16.06.2021 2020
УКИМ Скопје - Фармацевтски факултет 14.06.2021 2020
Институционални капацитети на инспекторатите во РСМ 10.06.2021 2020
Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Охрид 08.06.2021 2020
Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Струга 02.06.2021 2020
Коалиција предводена од СДСМ - Коалиција можеме за предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020