Ревизорски извештаи

Управа за водење на матични книги 23.02.2021 2020
Ревизија на преземени мерки по дадени препораки од конечниот извештај за Квалитетот на воздухот бр. 12-263/1 од 12.02.2018 година 23.02.2021 2020
Владино планирање - Ефективност на владините мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средства за надминување на истите 10.02.2021 2020
Ефикасно третирање и справување со пластичниот отпад 03.02.2021 2020
Ефикасност на политиките, мерките и активностите при доделување на водното право 29.01.2021 2020
ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурад“ Гостивар 23.12.2020 2020
Министерство за образование и наука 18.12.2020 2020
КЈП „Водовод“ Кочани 09.12.2020 2020
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата Козле Скопје 26.11.2020 2020
УКИМ Природно математички факултет 20.11.2020 2020
ЕЛС Кочани 06.11.2020 2020
Основен буџет на Република Северна Македонија 15.10.2020 2020
Плати и додатоци на плати и други надоместоци во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите 02.10.2020 2020
Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје 26.05.2020 2019
Министерство за труд и социјална политика 22.05.2020 2019
ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести „Свети Наум Охридски“ Скопје 21.05.2020 2019
Реализација на мерките, активностите и политиките за специјализација на здравствените работници во јавните здравствени установи во периодот од 2015 до 2018 година 20.05.2020 2019
Институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите 19.05.2020 2019
Институционални капацитети на Државно правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите 18.05.2020 2019
Институционални капацитети на единките корисници на судска власт за реализација на надлежностите 15.05.2020 2019