Ревизорски извештаи

ЕЛС Липково 30.12.2019 2010
ЕЛС Желино 30.12.2019 2010
ЕЛС Теарце 30.12.2019 2010
ЕЛС Сарај 30.12.2019 2010
Државен студентски центар Скопје 30.12.2019 2010
Средно училиште на град Скопје „Ѓорѓи Димитров“ 30.12.2019 2010
Буџет на Република Македонија 30.12.2019 2010
Државен студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ Прилеп 30.12.2019 2010
Министерство за финансии 30.12.2019 2010
ЕЛС Росоман 30.12.2019 2010
Евиденција и кординација на податоците за странска помош во Република Македонија 27.12.2019 2009
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија - проект нови лични документи(линк) 27.12.2019 2008
Управа за заштита на културното наследство - Археолошки локалитети во Република Македонија 28.05.2020 2008
Управување и третман на медицинскиот отпад во Република Македонија(линк) 27.12.2019 2008
Дирекција за храна во однос на безбедноста на храната(линк) 27.12.2019 2009
Министерство за труд и социјална политика-Заштита на деца и други облици на заштита од програмата за развој и остварување на заштита на деца 27.12.2019 2007
Министерство за правда-Проект набавка на опрема EUROPAAID/112995/D/S/MK(линк) 27.12.2019 2007
Извори и користење на средствата за спроведување на кампањата „Сонце на годината“ При Министерството за економија на Република Македонија(линк) 27.12.2019 2006
Министерство за економија, биро за метрологија - купување/изградба на лабараторија за метрологија(линк) 27.12.2019 2006
Сојуз на слепи на Република Македонија - Програма ФАРЕ-БРАЈ(линк) 27.12.2019 2006