Ревизорски извештаи

ООУ „Љубен Лапе“ општина Аеродром Скопје 16.05.2023 2022
ЕЛС Бутел 11.05.2023 2022
ЈКП Комуналец Свети Николе 09.05.2023 2022
Ефективност на информацискиот систем во Управата за јавни приходи за администрација на јавните давачки 05.05.2023 2022
Агенција за вработување на Република Северна Македонија - Остварување на права од паричен надоместок 03.05.2023 2022
Државна изборна комисија (ДИК) - Исплатени средства од ДИК за извршување на изборни дејствија за спроведување на Локалните избори 2021 година 27.04.2023 2022
Сопствени приходи на општините за обезбедување квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемијата 27.09.2023 2022
ЕЛС Свети Николе 20.04.2023 2022
ЕЛС Кисела вода 18.04.2023 2022
ЕЛС Арачиново 13.04.2023 2022
АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (МЕПСО) 11.04.2023 2022
Рамномерен регионален развој со посебен акцент на демографијата 07.04.2023 2022
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија 04.04.2023 2022
Царинска управа на Република Северна Македонија 30.03.2023 2022
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 28.03.2023 2022
Министерство за финансии 23.03.2023 2022
ЈП Дом за стари лица „Киро Крстески Платник“ Прилеп 21.03.2023 2022
Реформа на јавната администрација 16.03.2023 2022
Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија за иновации и технолошки развој 09.03.2023 2022
ЕЛС Ѓорче Петров 22.02.2023 2022