Правилници и кодекси

Правилник за начинот на вршење на државната ревизија    
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на државната ревизија (планирање, извршување и известување за извршената ревизија - 05.11.2020).

Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на ОДР и ДР
Со овој правилник се уредува формата и содржината на обрзецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација (во натамошниот текст: легитимација) на овластените државни ревизори и државните ревизори.
(4.08.2012)

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во јавниот сектор

Кодекс на етика на Државниот завод за ревизија (2022 година)

Кодекс за административни службеници