Правилници и кодекси

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909

    
Правилник за начинот на вршење на државната ревизија
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на државната ревизија (планирањето, извршувањето и известувањето за извршената ревизија).
(14.08.2012)

 

Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на ОДР и ДР
Со овој правилник се уредува формата и содржината на обрзецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација (во натамошниот текст: легитимација) на овластените државни ревизори и државните ревизори.
(4.08.2012)

 

Кодекс за деловна етика и однесување на вработените на Државниот завод за ревизија

 

Кодекс за административни службеници