Планирани ревизии

Политичка партија ДПА - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Предвремени локални избори 2020 - Група избирачи Трајчо Митов 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Предвремени локални избори 2020 - СДСМ 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Предвремени локални избори 2020 - ДУИ 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЕЛС Пробиштип 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЕЛС Студеничани 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Скопје 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Универзитетски институт за позитроно-емисиона томографија 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Здравствен дом Битола 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
АД Градски трговски центар Скопје 06.09.2021 2021 [3/5] Извршување
АД Железници на РСМ - транспорт 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Служба за општи и заеднички работи на Владата на РСМ - Попис 16.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Развојна банка на РСМ АД Скопје 16.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Преземени мерки и политики од страна на РСМ/Надлежни органи со цел ублажување на климатските промени 16.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Собрание на Република Северна Македонија 26.04.2021 2021 [1/5] Одобрена
Министерство за правда 24.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 24.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Државен инспекторат на труд 09.06.2021 2021 [1/5] Одобрена
Државна изборна комисија (ДИК) 09.06.2021 2021 [1/5] Одобрена