Планирани ревизии

Политичка партија Левица - Предвремени парламентарни избори 2020 година 27.01.2021 2020 [3/5] Извршување
Политичка партија Демократи - Предвремени парламентарни избори 2020 година 27.01.2021 2020 [2/5] Планирање
Политичка партија Единствена Македонија - Предвремени парламентарни избори 2020 година 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Политичка партија МОРО-Работничка партија - Предвремени парламентарни избори 2020 година 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Политичка партија Глас за Македонија - Предвремени парламентарни избори 2020 година 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Политичка партија Граѓанско демократска унија (ГДУ) - Предвремени парламентарни избори 2020 година 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Политичка партија Народна партија на Ромите - Предвремени парламентарни избори 2020 година 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Институционални капацитети на инспекторатите во РСМ 27.01.2021 2020 [2/5] Планирање
Ефективност на мерките и активностите во функција на реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б интегрирани дозволи 27.01.2021 2020 [2/5] Планирање
Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Струга 27.01.2021 2020 [3/5] Извршување
Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Охрид 27.01.2021 2020 [3/5] Извршување
Доделување на договори за јавни набавки од страна на институции во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот - COVID 19 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID 19 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Квалитет на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите веб портали 17.02.2021 2020 [1/5] Одобрена