Планирани ревизии

Национална установа филхармонија на РСМ 03.11.2021 2021 [5/5] Завршена
Основен суд Тетово 29.09.2021 2021 [5/5] Завршена
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27.08.2021 2021 [5/5] Завршена
Државна изборна комисија 28.07.2021 2020 [5/5] Завршена
ЕЛС Гази Баба 21.07.2021 2020 [5/5] Завршена
Доделување на договори за јавни набавки од страна на институции во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот - COVID 19 13.07.2021 2020 [5/5] Завршена
Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID 19 13.07.2021 2020 [5/5] Завршена
Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б интегрирани дозволи 08.07.2021 2020 [5/5] Завршена
Квалитет на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите веб портали 06.07.2021 2020 [5/5] Завршена
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2020 година 02.07.2021 2021 [5/5] Завршена
Ефективност на мерките и активностите во функција на реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации 30.06.2021 2020 [5/5] Завршена
Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците 28.06.2021 2020 [5/5] Завршена
ЕЛС Радовиш 24.06.2021 2020 [5/5] Завршена
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 22.06.2021 2020 [5/5] Завршена
Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ 16.06.2021 2020 [5/5] Завршена
УКИМ Скопје - Фармацевтски факултет 14.06.2021 2020 [5/5] Завршена
Институционални капацитети на инспекторатите во РСМ 10.06.2021 2020 [5/5] Завршена
Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Охрид 08.06.2021 2020 [5/5] Завршена
Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Струга 02.06.2021 2020 [5/5] Завршена
Коалиција предводена од СДСМ - Коалиција можеме за предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020 [5/5] Завршена