Планирани ревизии

ООУ „Љубен Лапе“ општина Аеродром Скопје 16.05.2023 2022 [5/5] Завршена
ЕЛС Бутел 11.05.2023 2022 [5/5] Завршена
ЈКП Комуналец Свети Николе 09.05.2023 2022 [5/5] Завршена
Ефективност на информацискиот систем во Управата за јавни приходи за администрација на јавните давачки 05.05.2023 2022 [5/5] Завршена
Агенција за вработување на Република Северна Македонија - Остварување на права од паричен надоместок 03.05.2023 2022 [5/5] Завршена
Државна изборна комисија (ДИК) - Исплатени средства од ДИК за извршување на изборни дејствија за спроведување на Локалните избори 2021 година 27.04.2023 2022 [5/5] Завршена
Сопствени приходи на општините за обезбедување квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемијата 27.09.2023 2022 [5/5] Завршена
ЕЛС Свети Николе 20.04.2023 2022 [5/5] Завршена
ЕЛС Кисела вода 18.04.2023 2022 [5/5] Завршена
ЕЛС Арачиново 13.04.2023 2022 [5/5] Завршена
АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (МЕПСО) 11.04.2023 2022 [5/5] Завршена
Рамномерен регионален развој со посебен акцент на демографијата 07.04.2023 2022 [5/5] Завршена
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија 04.04.2023 2022 [5/5] Завршена
Царинска управа на Република Северна Македонија 30.03.2023 2022 [5/5] Завршена
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 28.03.2023 2022 [5/5] Завршена
Министерство за финансии 23.03.2023 2022 [5/5] Завршена
ЈП Дом за стари лица „Киро Крстески Платник“ Прилеп 21.03.2023 2022 [5/5] Завршена
Реформа на јавната администрација 16.03.2023 2022 [5/5] Завршена
Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија за иновации и технолошки развој 09.03.2023 2022 [5/5] Завршена
ЕЛС Ѓорче Петров 22.02.2023 2022 [5/5] Завршена