Огласи за вработување и унапредување

Интерен оглас број 04-1303/2

16.12.2021 - 15:00

Интерен оглас за унапредување на еден (1) извршител на работно место Помошник на главниот државен ревизор за ревизија на субјекти од областа на трудот, социјалата, работните односи, пензиското и инвалидското осигурување, образованието и културата

Интерен оглас број 04-813/2

28.07.2021 - 12:30

Интерен оглас број 04-813/2 за унапредување на еден (1) административен службеник на работно место Раководител на одделението за буџетска контрола и плаќање

Огласот е објавен на веб страната на Агенцијата за администрација на следниот линк:
Државен завод за ревизија 16_2021.pdf (aa.mk)