Одлука за избор на кандидат за унапредување на работно место Самостоен ревизор за ревизија на субјектите од законодавната, извршната власт, претседателот, Буџетот на РСМ и правобранителството