Меморандуми и протоколи

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909

МЕМОРАНДУМИ

  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош - 17.07.2012 [врска]
  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Канцеларијата на Главниот државен ревизор на Норвешка и Државниот завод за ревизија на Република Македонија - 13.09.2012 [врска]

 

ПРОТОКОЛИ

  • Протокол за соработка меѓу Министерството за финансии и Државниот завод за ревизија - 17.07.2012 [врска]
  • Протокол за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси - 17.07.2012 [врска]