Меморандуми и протоколи

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе

МЕМОРАНДУМИ

  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош - 17.07.2012 [врска]
  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Канцеларијата на Главниот државен ревизор на Норвешка и Државниот завод за ревизија на Република Македонија - 13.09.2012 [врска]

 

ПРОТОКОЛИ

  • Протокол за соработка меѓу Министерството за финансии и Државниот завод за ревизија - 17.07.2012 [врска]
  • Протокол за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси - 17.07.2012 [врска]