Меморандуми и протоколи

ДЗР - Домашни институции

 • Протокол за соработка меѓу Министерството за финансии и Државниот завод за ревизија - 17.07.2012 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош - 17.07.2012 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Државната изборна комисија и Државната комисија за спречување на корупцијата - 04.03.2019 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Здружението на новинари на Република Македонија - 18.02.2020 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Геолошки завод на Република Северна Македонија - 21.02.2020 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Институт за овластени ревизори на Република Македонија - 29.07.2020 [врска] 
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет - Скопје - 03.06.2021 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Универзитет на Југоисточна Европа - 23.06.2021 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Клириншка куќа КИБС - 22.09.2021 [врска]
 • Договор за соработка помеѓу Државниот завод за ревизија и СЕПУ на Град Скопје Арсени Јовков - 23.11.2021 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија - 09.03.2022 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки, Државната комисија за спречување на корупцијата и Комисијата за заштита на конкуренцијата - 27.09.2022 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“  - 29.09.2022 [врска]
 • Меморандум за соработка помеѓу Собранието на РСМ и Државен завод за ревизија - 21.10.2022 [врска]
 • Меморандум за соработка и зајакнување на меѓу-институционалната комуникација меѓу Државниот завод за ревизија и Управата за финансиска полиција - 31.03.2023 [врска]
 • Меморандум за соработка меѓу Државниот завод за ревизија и Националниот демократски институт (НДИ) - 05.05.2023 [врска]
 • Меморандум за соработка меѓу Државниот завод за ревизија и ЈЗУ Институт за траснфузиона медицина - 09.06.2023  [врска]

 

ДЗР - Странски институции

 • Спогодба за соработка меѓу Државниот завод за ревизија на Република Македонија и Националниот завод за ревизија на Република Бугарија - 04.11.2003 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Канцеларијата на Главниот државен ревизор на Норвешка и Државниот завод за ревизија на Република Македонија - 13.09.2012 [врска]
 • Спогодба за соработка меѓу Државниот завод за ревизија на Република Македонија и Државната врховна ревизија на Република Албанија - 30.09.2013 [врска]
 • Договор за соработка меѓу Државниот завод за ревизија на Република Македонија и Судот за ревизија на Република Турција - 04.10.2018 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Телото на Обединетите Нации за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women  - 04.06.2021 [врска]
 • Меморандум за разбирање меѓу Државен завод за ревизија, Министерството за надворешни работи и развој на британскиот комонвелт и Фондацијата за демократија на Вестминстер - 24.06.2021 [врска]
 • Договор за соработка меѓу Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија и Државната ревизорска институција на Република Србија - 25.02.2022 [врска]
 • Меморандум за соработка меѓу Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија и Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) - 04.03.2022 [врска]
 • Меморандум за соработка меѓу Канцеларијата на Главниот ревизор на Норвешка и Државниот завод за ревизија - 16.06.2022 [врска]
 • Меморандум за разбирање меѓу Овластениот институт за јавни финансии и сметководство (ЦИПФА) и Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија - 29.06.2022 [врска]
 • Меморандум за разбирање меѓу Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија и Центарот за извонредност во финансии (ЦЕФ) - 29.06.2022 [врска]
 • Договор за соработка меѓу Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија и Националната канцеларија за ревизија на Република Бугарија - 12.10.2022 [врска]
 • Меморандум за разбирање меѓу Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија и Врховната ревизорска институција на Албанија - 30.11.2022 [врска]
 • Договор за соработка за кооперативна ревизија на успешност помеѓу Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија, Врховната ревизорска институција на Албанија и Националната канцеларија за ревизија на Косово - март 2023 [врска]
 • Меморандум за разбирање меѓу Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија и Канцеларијата за ревизија на институциите на Босна и Херцеговина - март 2023 [врска]
 • Анекс на договорот за техничка соработка од 2 октомври 2018 година меѓу Државниот завод за ревизија и Судот за ревизија на Република Турција - јули 2023 [врска]
 • Меморандум за соработка межу Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија и Судот за ревизија на Република Словенија [врска]