Меморандуми и протоколи

ДЗР - Домашни институции

  • Протокол за соработка меѓу Министерството за финансии и Државниот завод за ревизија - 17.07.2012 [врска]
  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош - 17.07.2012 [врска]
  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Здружението на новинари на Република Македонија - 18.02.2020 [врска]
  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Геолошки завод на Република Северна Македонија - 21.02.2020 [врска]
  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Институт за овластени ревизори на Република Македонија - 29.07.2020 [врска] 

 

ДЗР - Странски институции

  • Меморандум за соработка склучен помеѓу Канцеларијата на Главниот државен ревизор на Норвешка и Државниот завод за ревизија на Република Македонија - 13.09.2012 [врска]