Меморандуми и протоколи

ДЗР - Домашни институции

 • Протокол за соработка меѓу Министерството за финансии и Државниот завод за ревизија - 17.07.2012 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош - 17.07.2012 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Државната изборна комисија и Државната комисија за спречување на корупцијата - 04.03.2019 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Здружението на новинари на Република Македонија - 18.02.2020 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Геолошки завод на Република Северна Македонија - 21.02.2020 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Институт за овластени ревизори на Република Македонија - 29.07.2020 [врска] 
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет - Скопје - 03.06.2021 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Универзитет на Југоисточна Европа - 23.06.2021 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Клириншка куќа КИБС - 22.09.2021 [врска]

 

ДЗР - Странски институции

 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Канцеларијата на Главниот државен ревизор на Норвешка и Државниот завод за ревизија на Република Македонија - 13.09.2012 [врска]
 • Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Телото на Обединетите Нации за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women  - 04.06.2021 [врска]
 • Меморандум за разбирање меѓу Државен завод за ревизија, Министерството за надворешни работи и развој на британскиот комонвелт и Фондацијата за демократија на Вестминстер - 24.06.2021 [врска]