Годишни Програми

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2020 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2019 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2018 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2017 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2016 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2015 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2014 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2013 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2012 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2011 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2010 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2009 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2008 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2007 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2006 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2005 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2004 година