АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (МЕПСО)

01.01.2022 - 00:04

 

 

Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Статус на ревизијата
[3/5] Извршување
Годишна програма
2022