Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б интегрирани дозволи

Сре, 01.01.2020 - 00:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
01 2020 RU 50
Цел на ревизијата
2020
Статус на ревизијата
[2/5] Планирање
Годишна програма
2020
Ознаки