Nëpunësit udhëheqës

 

 

Emri dhe mbiemri

Titulli

E-mail adresa

mr.Tanja Tasevska

Këshilltar i KRSH për metodologjitë dhe praktikat e revizionit

tanja.tasevska@dzr.gov.mk

 

Branislav Gulev

Këshilltar i KRSH për avancimin e revizionit

branislav.gulev@dzr.gov.mk

mr.Liljana Stojanova

Këshilltar i KRSH për revizionin e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe ndërmarrjeve publike dhe kompanive tregtare të krijuara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, me autorizim

liljana.stojanova@dzr.gov.mk

Milan Rakiq

Këshilltar i KRSH për revizion

milan.rakic@dzr.gov.mk

mr.Cveta Ristovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion

cveta.ristovska@dzr.gov.mk

 

Tanja Janevska

Ndihmëse i KRSH – Udhëheqëse e sektorit për avancimit të revizionit dhe përcjelljen e praktikës ndërkombëtare

tanja.janevska@dzr.gov.mk

mr. Sasho Jakovçevski

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion

saso.jakovcevski@dzr.gov.mk

Tatjana Dimitrovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

tatjana.dimitrovska@dzr.gov.mk

 

Marina Blazheska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

marina.blazeska@dzr.gov.mk

Dobrinka Veskovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

dobrinka.veskovska@dzr.gov.mk

 

Rosica Shalevik - Hristovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

rosica.salivic@dzr.gov.mk

 

mr.Sonja Kambovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

sonja.kambovska@dzr.gov.mk

 

Blerta Ganiu

 

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

blerta.selmani@dzr.gov.mk

Branko Smilevski

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

branko.smilevski@dzr.gov.mk