Memorandume dhe protokolle

Memorandume

  • Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Entit shtetëror i revizionit dhe Trupit të revizionit për revizionin e instrumentit për ndihmë paraaderuese (IPA) -17.07.2012 [врска]
  • Memorandum për Bashkëpunim ndërmjet Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të Norvegjisë dhe Entit shtetëror për revizion - 13.09.2012 [врска]

 

Protokolle

  • Protokoll për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së financave dhe Entit shtetëror për revizion - 17.07.2012 [врска]
  • Protokoll për bashkëpunim për preventivë dhe represion të korrupsionit dhe konfliktit të interesave. - 17.07.2012 [врска]