Ревизорски извештаи

Собрание на РМ 20.02.2020 2019
Центар за јавно здравје Тетово 20.02.2020 2019
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина - Сметка на средства од сопствени приходи 01.11.2019 2018
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина - Сметка на средства од ФЗО 01.11.2019 2018
Политичка партија Движење БЕСА - Сметка на редовно работење 01.11.2019 2018
Коалиција Алијанса на Албанците (УНИТЕТИ-НДП), Локални избори 2017 - Сметка на изборна кампања 01.11.2019 2018
Алијанса на Албанците А-А - Локални избори 2017 година 01.11.2019 2018
Ефикасност на политиките и мерките при управување со градежно земјиште 01.11.2019 2018
ЈЗУ Општа болница Куманово - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Општа болница Куманово - Сметка на сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
Агенција за вработување на Република Македонија - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТ 01.11.2019 2018
Агенција за вработување на Република Македонија - ИЗВЕШТАЈ 01.11.2019 2018
Претседател на Република Македонија - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
Претседател на Република Македонија - Сметка на буџет на донации-Меѓународна обука за млади лидери (785) 01.11.2019 2018
Совет за унапредување и развој на ревизијата - Сметка на самофинансирачки активности (787) 01.11.2019 2018
Совет за унапредување и развој на ревизијата - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
Политичка партија Народно движење на Македонија, Локални избори 2017 - Сметка на изборна кампања 01.11.2019 2018
Државен универзитет Тетово - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-25) 01.11.2019 2018
Државен универзитет Тетово - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-10) 01.11.2019 2018
Државен универзитет Тетово - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018