Ревизорски извештаи

ЕЛС Боговиње - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЈЗУ универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетис и метаболички нарушувања - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
ЈЗУ универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетис и метаболички нарушувања - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ универзитетска клиника за уво, нос и грло - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
ЕЛС Кисела вода - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Кисела вода - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Кисела вода - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Штип - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Штип - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Штип - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЈЗУ универзитетска клиника за уво, нос и грло - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Сметка на средства од Фондот за здравствено осигурување (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
Политичка партија ГРОМ - Изборна кампања локални избори 2017 година 01.11.2019 2018
Политичка партија Движење БЕСА - Изборна кампања локални избори 2017 01.11.2019 2018
Заедничка ревизија на Европскиот суд за ревизија и на 15 ВРИ од Европа на тема „Квалитет на воздухот“ 01.11.2019 2019
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот - Сметка на буџет на донации (785) 01.11.2019 2018
ВМРО-ДПМНЕ - Следење на препораките 01.11.2019 2018
Министерство за информатичко општество и администрација 20.02.2020 2019