Ревизорски извештаи

ЈЗУ Клиничка болница Штип - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Клиничка болница Штип - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија Скопје (ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ И ОДГОВОР НА ДЗР) 01.11.2019 2018
Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија Скопје (РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ (втор дел) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ОДГОВОР НА ДЗР НА ЗАБЕЛЕШКИТЕ НА СУБЈЕКТОТ 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ (прв дел) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ (трет дел) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното право 01.11.2019 2018
Ефективност на политиките, мерките и активностите при експлоатација на чакал и песок од вардарскиот речен слив 01.11.2019 2018
Буџет и корисници на буџет на ЕЛС Струга 30.12.2019 2019
Национална установа Филмски фонд - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787) 01.11.2019 2018
Национална установа Филмски фонд - Сметка на основен буџет (603) 01.11.2019 2018
Министерство за надворешни работи 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Долнени 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Радовиш, Тетово, Василево, Врапчиште, Конче, Маврово и Ростуше и Теарце 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Центар и други општини 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Карпош и Кавадарци 01.11.2019 2018