Раководни службеници

Име и презиме Звање e-mail адреса
м-р Тања Тасевска Советник на ГДР за ревизорски методологии и практика tanja.tasevska@dzr.gov.mk
Бранислав Гулев Советник на ГДР за унапредување на ревизијата branislav.gulev@dzr.gov.mk
м-р Цвета Ристовска Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија cveta.ristovska@dzr.gov.mk
м-р Лилјана Стојанова Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија liljana.stojanova@dzr.gov.mk
Тања Јаневска Помошник на главниот државен ревизор –Раководител на сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса tanja.janevska@dzr.gov.mk
Блага Николова Раководител на сектор за финансиски прашања blaga.nikolova@dzr.gov.mk
м-р Љубица Тошевска Раководител на ревизија ljubica.tosevska@dzr.gov.mk
Биљана Тановска Раководител на ревизија biljana.tanovska@dzr.gov.mk
Бранко Смилевски Раководител на ревизија branko.smilevski@dzr.gov.mk
Сашо Јаковчевски Раководител на ревизија saso.jakovcevski@dzr.gov.mk