Планирани ревизии

Претседателски избори 2019 - II 20.02.2020 2019 [4/5] Известување
Претседателски избори 2019 - I 20.02.2020 2019 [4/5] Известување
Министерство за транспорт и врски 20.02.2020 2019 [2/5] Планирање
Министерство за економија 20.02.2020 2019 [2/5] Планирање
Министерство за финансии 20.02.2020 2019 [3/5] Извршување
Центар за Јавно здравје Штип 20.02.2020 2019 [1/5] Одобрена
Јавна здравствена установа УК за гастроентерохепатологија 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Завод за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
ЈЗУ за неврохирургија 20.02.2020 2019 [4/5] Известување
ЈЗУ Општа болница Кавадарци 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
ЈЗУ УК за хируршки болести ,,Св.Наум Охридски,, 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Државен испитен Центар 20.02.2020 2019 [2/5] Планирање
Универзитет" Мајка Тереза" 17.02.2020 2019 [1/5] Одобрена
Македонски народен театар 20.02.2020 2019 [2/5] Планирање
Македонска информативна агенција 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Министерство за труд и социјална политика 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Политичка партија ДУИ 20.02.2020 2019 [3/5] Извршување
Политичка партија ДПА 20.02.2020 2019 [2/5] Планирање
Политичка партија Движење Беса 20.02.2020 2019 [3/5] Извршување