Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

 
Годишен план за континуирано професионално усовршување
Обука на вработените во ДЗР

Согласно „Годишниот план за континуирано професионално усовршување во 2019 година“ (http://dzr.mk/Uploads/Godisen_plan_KPU_2019.pdf) во Клубот на пратениците во Скопје беше одржана дводневна обука на која присуствуваа 32-ца вработени во Државниот завод за ревизија. На обуката која ја планираа и ја спроведоа обучувачите м-р Тања Тасевска, советник на ГДР, IDITSCD, ОДР, CEF и Бранислав Гулев, советник на ГДР и ОДР, покрај вработените во ДЗР присуствуваа и вработени во Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

 

 

Обуката се реализираше со интерактивен пристап на следниве теми:

-      Видови на ревизии;

-      Фази на ревизијата според видови на ревизија;

-      Специфики на видовите на ревизија;

 

 

Притоа беа презентирани и се дискутираше по видовите на ревизија според INTOSAI стандардите, како и на видовите ревизии според мандатот кој го има ДЗР согласно законот. Детално беа презентирани и обработен и фазите на ревизијата според видовите на ревизија при што се дискутираше и за компаративната  анализа на спецификите, сличности и разлики помеѓу различни видови на ревизии од методолошки и применливи аспекти.

Сите овие активности беа реализирани низ отворена дискусија помеѓу
учесниците. Беа изработени неколку вежби поединечно и во групи, со примери од искуствата стекнати низ практичната работа.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Назад 
 

Креиран од mijalced на 01.10.2019