Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

 
Меѓународни ревизорски активности
Заеднички ревизорски извештај за квалитет на воздухот

Петнаесет Врховни ревизорски институции од Европа, заедно со Европскиот суд на ревизори, извршија ревизија на квалитетот на воздухот и издадоа заеднички извештај на кој се потпишани челните луѓе кои ги претставуваат истите. Во таа насока, заедничкиот ревизорски извештај претставува сеопфатно резиме на 16 ревизии за квалитетот на воздухот што го извршија европскиот Суд на ревизори и 15 ВРИ во Албанија, Бугарија, Естонија, Грузија, Унгарија, Израел, Косово*, Молдавија, Полска, Романија, Словачка, Шпанија, Швајцарија, Република Македонија и Холандија.

Со цел да се соберат и проценат споредливи информации за активностите на националната влада, 15 ВРИ подготвија заедничка ревизорска рамка која го содржи главното ревизорско прашање, темите на ревизијата и соодветните секундарни прашања што треба да бидат решени. 

Врховните ревизорски институции (ВРИ) играат важна улога во придонесувањето кон ефикасно и економично спроведување на политики преку спроведување независни ревизии на владините активности. Во таа насока, главното ревизорско прашање при вршењето ревизија беше:

„Што е познато за ефикасноста и ефикасноста на мерките преземени од националните и локалните владите да го подобрат квалитетот на воздухот и дали овие мерки се во согласност со меѓународните и националните Законодавство?“

ВРИ идентификуваа шест главни прашања како релевантни за активностите на владата за подобрување на квалитетот на воздухот: главен проблем, систем на управување, статутарни правила и прописи, политика, финансирање и мониторинг.

Целта на оваа заедничка ревизија беше да се процени како се спроведуваат политиките и активностите за квалитет на воздух земјите учеснички и да генерираат заеднички заклучоци и препораки. 

Дополнително, се надеваме дека заедничката ревизија ќе ги инспирира ВРИ со споделувањето на добри практики и пренесување на знаењето.
 

* Ова назначување не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 на Советот за безбедност на ОН и Мислењето на МСП за косовската декларација за независност

 

Погледни извештај>>

 
Назад 
 

Креиран од mijalced на 30.01.2019