Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

 
Медиумите за резултатите од работењето на ДЗР
Наоди на ревизијата: Како се продавало и отуѓувало државното градежно земјиште?

Медиумите за резултатите од работењето на ДЗР

Наоди на ревизијата: Како се продавало и отуѓувало државното градежно земјиште?

Analizë:  Si është shitur dhe tjetërsuar toka ndërtimore shtetërore – gjetjet e revizionit!

Скандалозни наоди на ревизорите: Се губи крв од крводарителските акции поради лоши ќеси со поминат рокВо контекст на реализација на „Годишната програма за работа во 2018 година“, Државниот завод за ревизија издаде и на својата WEB страница објави неколку конечни ревизорски извештаи кои предизвикаат внимание во јавноста.

Станува збор за ревизорските извештаи од извршената Ревизија на успешност на тема „Ефективност на политиките и мерките при управување со градежното земјиште“ и од извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на субјектот ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.

Наодите на ревизорите беа пренесени од медиумите и во таа насока преку линковите подолу ви ја пренесуваме комплетната содржина на новинарските текстови.  

 

https://novatv.mk/naodi-na-revizija-kako-se-prodavalo-i-otuguvalo-drzhavnoto-gradezhno-zemjishte/

 

https://portalb.mk/582280-analize-si-eshte-shitur-dhe-tjetersuar-toka-ndertimore-shteterore-gjetjet-e-revizionit/

 

https://faktor.mk/skandalozni-naodi-na-revizorite-se-gubi-krv-od-krvodaritelski-akcii-poradi-loshi-kjesi-i-pominat-rok

 
Назад 
 

Креиран од mijalced на 09.01.2019