За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Македонија бр. 13/01.02.2006 год.) од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Опис на информацијата која се бара: *
Форма во која се бара информацијата:
Начин на доставување на информацијата:

Барател на информацијата (назив, име и презиме, адреса, тел, факс, е-маил) *
Застапник/полномошник на барателот на информацијата: (назив, име и презиме, адреса, тел, факс, е-маил)

Правна поука: (Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

 
Испрати