Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Годишен извештај за 2018 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2018 година

(30648 KB), 27.06.2019, ДЗР


Raporti Vjetor per vitin 2018
 
Raporti vjetor i perfundimit te revizionit dhe punes ne ESHR per vitin 2018

(30648 KB), 27.06.2019, ESHR


Годишен извештај за 2017 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2017 година

(4489 KB), 26.06.2018, ДЗР


Raporti Vjetor per vitin 2017
 
Raporti vjetor i perfundimit te revizionit dhe punes ne ESHR per vitin 2017

(5235 KB), 28.06.2018, ESHR


Годишен извештај за 2016 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2016 година

(18506 KB), 20.06.2017, ДЗР


Годишен извештај за 2015 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2015 година

(20357 KB), 12.06.2017, ДЗР


Годишен извештај за 2014 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2014 година

(15864 KB), 29.06.2015, ДЗР


Годишен извештај за 2013 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2013 година

(24555 KB), 09.07.2014, ДЗР


Годишен извештај за 2012 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2012 година

(27642 KB), 11.07.2013, ДЗР


Годишен извештај за 2011 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2011 година

(13624 KB), 25.07.2012, ДЗР


Годишен извештај за 2010 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2010 година

(10001 KB), 25.07.2011, ДЗР


Годишен извештај за 2009 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2009 година

(2459 KB), 21.07.2010, ДЗР


Годишен извештај за 2008 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР во 2008 година

(8304 KB), 30.06.2009, ДЗР


Годишен извештај за 2007 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР во 2007 година

(1997 KB), 28.10.2008, ДЗР


Годишен извештај за 2006 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР во 2006 година

(680 KB), 20.04.2007, ДЗР

Исправка на страница број 31 од Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР во 2006 година

(72 KB), 20.04.2007, ДЗР

Анекс 1 - Прилози за извршени ревизии, дадени препораки и преземени мерки

(1204 KB), 20.04.2007, ДЗР

Анекс 2 - Прегледи на наоди по видови

(567 KB), 20.04.2007, ДЗР


Годишен извештај за 2005 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР во 2005 година

(645 KB), 14.04.2006, ДЗР

Анекс 1-Прилози:Прегледи за извршени ревизии, дадени препораки и преземени мерки

(577 KB), 14.04.2006, ДЗР

Анекс 2-Прилози:Прегледи на наоди по видови

(426 KB), 14.04.2006, ДЗР


Годишен извештај за 2004 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР во 2004 година

(1142 KB), 07.04.2005, ДЗР


Годишен извештај за 2003 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР во 2003 година

(417 KB), 22.03.2005, ДЗР


Годишен извештај за 2002 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР во 2002 година

(230 KB), 20.12.2004, ДЗР


Годишен извештај за 2001 година
 
Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР во 2001 година

(252 KB), 30.04.2013, ДЗР