За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

ГОДИШНИ ПРОГРАМИ

Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година
 
Годишна програма за изменување и дополнување на годишната програма за работа на ДЗР за 2019 година.

(379 KB), 18.07.2019,

Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година

(10259 KB), 28.12.2018, ДЗР

Годишен план за континуирано професионално усовршување и обуки за 2019 година

(3909 KB), 26.02.2019, ДЗР


Годишна програма за 2018 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2018 година

(10663 KB), 29.12.2017, ДЗР

Годишна програма за изменување и дополнување на годишната програма за работа на ДЗР за 2018 година

(607 KB), 18.09.2018, ДЗР

Годишна програма за изменување и дополнување на годишната програма за работа на ДЗР за 2018 година (втора измена)

(305 KB), 28.12.2018, ДЗР


Годишна програма за 2017 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2017 година

(6962 KB), 16.02.2017, ДЗР

Годишна програма за изменување и дополнување на годишната програма за работа на ДЗР за 2017 година

(402 KB), 20.09.2017, ДЗР


Годишна програма за 2016 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2016 година

(9067 KB), 29.12.2015, ДЗР


Годишна програма за 2015 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2015 година

(3455 KB), 29.12.2014, ДЗР

Годишна програма за изменување и дополнување на годишната програма за работа на ДЗР за 2015 година

(265 KB), 10.02.2015, ДЗР


Годишна програма за 2014 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2014 година

(248 KB), 26.12.2013, ДЗР

Годишна програма за изменување и дополнување на годишната програма за работа на ДЗР за 2014 година

(720 KB), 03.03.2014, ДЗР

Годишна програма за изменување и дополнување на годишната програма за работа на ДЗР за 2014 година

(569 KB), 19.08.2014, ДЗР


Годишна програма за 2013 година
 
Годишна програма за работа на државниот завод за ревизија за 2013 година

(2575 KB), 25.12.2012, ДЗР

Годишна програма за дополнување на годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија

(497 KB), 30.05.2013, ДЗР

Годишна програма за дополнување на годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија

(1015 KB), 16.07.2013, ДЗР

Годишна програма за изменување и дополнување на годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија

(942 KB), 30.12.2013, ДЗР


Годишна програма за 2012 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2012 година

(2066 KB), 03.01.2012, ДЗР

Исправка на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2012 година

(101 KB), 14.05.2012, ДЗР

Годишна програма за дополнување на годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија

(468 KB), 18.12.2012, ДЗР


Годишна програма за 2011 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2011 година

(4106 KB), 30.12.2010, ДЗР

Годишна програма за дополнување на Годишната програма за работа на ДЗР за ревизија за 2011 година

(108 KB), 29.03.2011, ДЗР

Годишна програма за дополнување на Годишната програма за работа на ДЗР за 2011 година

(502 KB), 01.09.2011, ДЗР

Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за работа на ДЗР за 2011 година

(452 KB), 29.11.2011, ДЗР


Годишна програма за 2010 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2010 година

(372 KB), 04.01.2010, ДЗР

Годишна програма за измена и дополнување на Годишната програма за работа на ДЗР за 2010 година

(384 KB), 13.12.2010, ДЗР

Годишна програма за работа на ДЗР за 2010 година - Преглед на планираните ревизии (пречистен текст)

(492 KB), 13.12.2010, ДЗР


Годишна програма за 2009 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2009 година

(272 KB), 12.01.2009, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2009 година (прва измена)

(149 KB), 30.06.2009, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2009 година (втора измена)

(131 KB), 22.09.2009, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2009 година (трета измена)

(135 KB), 22.12.2009, ДЗР


Годишна програма за 2008 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2008 година

(330 KB), 28.12.2007, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2008 година (прва измена)

(137 KB), 19.05.2008, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2008 година (втора измена)

(168 KB), 12.01.2009, ДЗР


Годишна програма за 2007 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2007 година

(480 KB), 26.11.2007, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2007 година (прва измена)

(183 KB), 13.04.2007, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2007 година (втора измена)

(182 KB), 04.06.2007, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2007 година (трета измена)

(187 KB), 26.11.2007, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2007 година (четврта измена)

(186 KB), 27.12.2007, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија (петта измена)

(186 KB), 27.12.2007, ДЗР


Годишна програма за 2006 година
 
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2006 година

(288 KB), 03.01.2007, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија во 2006 година

(172 KB), 14.03.2006, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија во 2006 година

(169 KB), 14.03.2006, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија во 2006 година

(199 KB), 25.05.2006, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2006 година

(199 KB), 01.09.2006, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2006 година

(203 KB), 20.10.2006, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2006 година

(192 KB), 22.11.2006, ДЗР


Годишна програма за 2005 година
 
Годишна програма на Државниот завод за ревизија за утврдување на обемот на вршење на работите на државната ревизија за 2005 година

(285 KB), 27.10.2005, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма на ДЗР за утврдување на обемот на вршење на работи на државната ревизија за 2005 година

(125 KB), 01.11.2005, ДЗР

Список на правни субјекти согласно измените и дополнувањата на ГП 2005 година кај кои се врши државна ревизија согласно Законот за државна ревизија

(122 KB), 01.11.2005, ДЗР


Годишна програма за 2004 година
 
Годишна програма на ДЗР за утврдување на обемот на вршење на работите на државната ревизија во 2004 година

(158 KB), 15.04.2005, ДЗР

Измени и дополнувања на Годишната програма на ДЗР за утврдување на обемот на вршење на работите на државната ревизија за 2004 година

(97 KB), 15.04.2005, ДЗР