За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

ЈАВНИ НАБАВКИ

 
Отворена постапка за набавка на услуга на мобилна телефонија (оглас број 18/2017)

(735 KB), 22.11.2017, ДЗР

Постапка за набавка на услуга за сертификација на систем за управување со со квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015 (оглас број 17/2017)

(126 KB), 02.11.2017,

Набавка на информатичка и друга опрема (оглас број 14/2017)

(819 KB), 20.09.2017, ДЗР

Набавка на канцелариски мебел - клуб мебел (оглас број 19/2017)

(1236 KB), 18.09.2017, ДЗР

Набавка на софтвери (оглас број 13/2017)

(122 KB), 12.09.2017, ДЗР

Набавка на лиценци за Bac up заштита за период од две години (оглас бр. 16/2017)

(236 KB), 13.07.2017, ДЗР

Набавка на лиценци за антивирусна заштита и backup заштита за период од две години (оглас број 1)

(289 KB), 15.05.2017, ДЗР

Набавка на артикли за кујна (оглас број 11)

(122 KB), 02.05.2017, ДЗР

Набавка на материјали за канцелариско работење

(143 KB), 25.04.2017, ДЗР

Набавка на услуга за одржување на апликативен софтвер за финансиско и сметководствено работење, човечки ресурси и софтвер за анализа на податоци

(114 KB), 05.04.2017, ДЗР

Набавка на гориво за патнички моторни возила за потребите на Државниот завод за ревизија (оглас бр. 09/2017)

(284 KB), 20.03.2017, ДЗР

Јавна набавка на услуга за одржување на деловните простории на ДЗР (оглас број 08/2017)

(733 KB), 13.03.2017, ДЗР

Набавка на услуга за осигурување (оглас бр. 07/2017)

(128 KB), 01.03.2017, ДЗР

Набавка на услуги за имплементација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015 (оглас бр. 02/2017)

(120 KB), 28.02.2017, ДЗР

Набавка на услуга за одржување на домен и систем за електронска пошта (оглас бр. 04/2017)

(116 KB), 28.02.2017, ДЗР

Набавка на услуга за обезбедување на авионски билети за сите европски и интерконтинентални дестинации за економска класа (оглас бр. 05/2017)

(125 KB), 28.02.2017, ДЗР

Набавка на услуга за дизајн, техничка подготовка и изработка на печатен и рекламен материјал за потребите на ДЗР (оглас бр. 06/2017)

(312 KB), 28.02.2017, ДЗР

ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

(246 KB), 28.02.2017, ДЗР

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

(49 KB), 28.02.2017, ДЗР