За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” број 13/2006), кој почна со примена на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Државен завод за ревизија - за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер го определува:

1. 
Мијалче Дургутов, Ревизор

 

Барање – за пристап до информации од јавен карактер


Листа на информации од јавен карактер со кои располага Државниот завод за ревизија


Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” број 13/2006)


ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ДАДЕНАТА ИНФОРМАЦИЈА ОД ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ